Itseopiskelu

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut itseopiskelukurssit ja -aineistot aakkosjärjestyksessä. Suurimpaan osaan koulutuksista pääset vierailijana ilman tunnuksia tai kirjautumalla tunnuksillasi ilman avainta. Mikäli haluat suorittaa kurssin tehtäviä kirjaudu kurssilla ollessasi vasemmalta löytyvästä lohkosta "Asetukset" ja valitse "Lisää minut tälle kurssille.". Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset


Hjälp med Search courses

Työterveyshuollossa työskennellessä on tärkeää osata epäillä työperäistä syytä työntekijän sairauden taustalta. Ammattitautia epäiltäessä tehdään alustavat tutkimukset ja erotusdiagnostiikka, sekä pyritään työnantajan kanssa yhteistyössä siihen, että työ on terveellinen ja turvallinen. Diagnoosin jälkeen pohditaan jatkoa, esim. työn muokkaus- tai sijoitusvaihtoehtoja soveltuvampaan työhön.

Kurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat. Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 7. Sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit.

Kurssi on päivitetty 2017 ja 01/2018 sekä 1/2019.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Tavoite: Oppia tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat, joita tarvitaan, että erikoistuja pystyy onnistuneesti tunnistamaan ja ohjaamaan ammattitautitutkimuksiin niitä tarvitsevat työntekijät. Esimerkkinä käytetään liuotinaivosairautta. 

Mål: Att lära sig de kunskaper, färdigheter och  tänkesätt som behövs för att kunna identifiera de arbetstagare som behöver yrkessjukdomsundersökningar och remittera dem vidare. Lösningsmedelsjuka används som ett exempel.

Lisätietoja/ mera info: Heidi Furu & Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet

Syksy/ Hösten 2019


blausuntoTyöterveyshuollon erikoislääkärin yksi keskeinen osaamisalue on työ- ja toimintakyvyn arviointi. Tällä itseopiskelukurssilla keskitytään sosiaalivakuutusjärjestelmän näkökulmasta pitkittyvään työkyvyttömyyteen ja lääkärin B-lausuntojen sisältöön.

Kurssin jälkeen osallistuja

 • osaa laatia hyvän B-lausunnon
 • tuntee B-lausunnon käyttöaiheet
 • tuntee lausunnon laatimiseen liittyvät lainsäädännölliset ja käytännölliset asiat sekä Kelan ja työeläkejärjestelmän etuuksien eroavuudet

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille. Kurssi soveltuu myös muille lääkäreille, jotka laativat B-lausuntoja. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä kouluttajalääkärin ohjauksessa.

Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

tapaturmatKurssin jälkeen osallistuja osaa laatia hyvän E-lausunnon ("E-todistus"), tuntee E-lausunnon käyttöaiheet ja tuntee tapaturmalajien perustiedot, lainsäädännölliset ja käytännölliset erot sekä korvausten sisällöt (ammattitaudit pois lukien) koskien sosiaali- ja lakisääteisiä vakuutuksia.

Kurssi on itseopiskelukurssi ja se koostuu kurssimateriaalista ja tehtävistä. Kurssin lopuksi laaditaan E-lausunto, jonka tehtyään kurssista saa 5 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hallintaan. Aihealueina käsitellään mm. alan erityispiirteitä terveystarkastuksien yhteydessä, hygieniavaatimuksia sekä jauhopölyaltistumista, toistotyötä ja lämpötyöolosuhteita.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 4. Työpaikkaselvitys ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.

Kurssi on päivitetty 2017 ja 02/2018. Viimeisin päivitys 1/2019.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot epidemiologiasta ja edistää työterveyttä koskevien epidemiologisten tutkimusten tulkinnan taitoa. Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueiseen
3. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt. 

Kurssi on päivitetty 12/2018.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.

Epätyypillinen työ, epätyypillinen työura ja työterveyshuolto -kurssin tavoitteena on oppia,
mitä on epätyypillinen työ ja miten työurat ovat muuttuneet työelämän muutoksissa, sekä oppia ymmärtämään niihin liittyviä terveysriskejä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssi on päivitetty 07/2018 ja 1/2019.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


kemikaalitKurssin sisältö:

 • Kemialliset tekijät työssä
 • Kemikaaliturvallisuus työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoimintana
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi
 • Kemikaalialtistumisen ja terveysriskien hallinta

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kemikaalien terveysriskien arvioinnin periaatteet, osaa etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja tietää keinoja kemikaalialtistumisen arviointiin ja altistumisen hallintaan. Osallistuja tuntee myös työterveyshuollon velvollisuudet ja roolin liittyen työpaikan kemikaaliturvallisuuteen.

Avainsanat: REACH, ASA, työlääketiede

Kurssilla käsitellään konepajatyötä, sen terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 4. Työpaikkaselvitys ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.  

Kurssi on päivitetty 2017 ja 03/2018.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


liikenneTällä kurssilla opit kohtaamaan ja ratkaisemaan eteen tulevia kuljetusalaan ja ajokykyyn liittyviä ongelmia tapausten avulla. Kurssin tavoitteena on perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä.

Kurssi koostuu seuraavista osista:

1. Kuljetusala ja ajoterveys
2. Ammattikuljettajan keskeiset terveysriskit ja kuormitustekijät
3. Ajoterveyden ja työkyvyn erityiskysymyksiä
4. Työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset
5. Työkyvyn tukeminen

Kurssi on itseopiskelukurssi, josta ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


kuntoutusTämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tuki- työssä korostuu työterveyshuollon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja työntekijäkohtainen, yhteistyö.

Kurssi on suljettu ja sitä päivitetään vuonna 2019.

Lisätietoja: Helena Rossi (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset 

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait ja asetukset. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja.

Pääpaino tässä lakipakin ensimmäisessä osassa on puhtaasti työterveyshuoltoa koskevassa työterveyshuoltolainsäädännössä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssi on päivitetty 12/2018.


Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait.Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Itseopiselukurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssi on päivitetty 04/2018.

MYTTKurssille on koottu perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon keskeisesti liittyvistä asioista.

Kurssin käytyään osallistuja

 • tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita
 • osaa soveltaa työterveyshuollon osaamistaan maatalousyrittäjien kohderyhmässä
 • osaa tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa työhyvinvoinnin lisäämiseksi
 • tunnistaa yleisimmät maatalouden työolojen riskit, maatalousyrittäjän keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit
 • tuntee maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteet ja osaa ohjata sopivaan kuntoutukseen

Kurssin laajuus on 5 h teoreettisia kurssimuotoista koulutusta, josta työterveyshuollon erikoistumistaan suorittava lääkäri saa todistuksen verkkotentin hyväksytysti suoritettuaan.

Tällä itseopiskelukursslla käydään läpi artikkelin julkaisemisen perusteet, opitaan mitä vertaisarviointi on ja saadaan käytännön vinkkejä, miten artikkelin julkaisuprosessissa toimitaan. 

Kurssi toimii tutoriaalina siinä vaiheessa, kun tieteellisen artikkelin julkaisu on ajankohtaista.Kohderyhmänä ovat erikoistuvat työterveyslääkärit ja  erikoislääkärit.

Kurssi on valmistunut toukokuussa 2019.
Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Lisätietoja:
Heidi Furu, kliininen opettaja
Maarit Malin, koordinaattori
Kari Reijuka, työterveyden professori
Kaikkien sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - Työterveyshuolto tutuksi on verkko-oppimismateriaali, jonka tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi. Animaatioiden, muiden tiivistettyjen materiaalien ja linkkien avulla saat vinkkejä yhteistyöhön sekä hyvän yleiskäsityksen työterveyshuoltojen työstä, erityisosaamisista ja tekemisen tavoista työkyvyn tukemisessa.


Tämä erikoistuville tarkoitettu kurssi valmistuu kesällä 2019.


Lisätietoja  työterveyshuollon kliininen opettaja Jarmo Heikkinen, sähköposti jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

                                                                                                                         TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020). 

Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - Työterveyshuolto tutuksi on verkko-oppimismateriaali, jonka tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi. Animaatioiden, muiden tiivistettyjen materiaalien ja linkkien avulla saat vinkkejä yhteistyöhön sekä hyvän yleiskäsityksen työterveyshuoltojen työstä, erityisosaamisista ja tekemisen tavoista työkyvyn tukemisessa.

Oppimismateriaali on suunnattu lääkäreille, hoitajille ja muille terveysalan toimijoille. Materiaalia saa hyödyntää terveydenhuollon esittely- ja koulutuskäytössä vapaasti. Materiaali on tuotettu osana TYÖKE-projektia.


Lisätietoja  työterveyshuollon kliininen opettaja Jarmo Heikkinen, sähköposti jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

                                                                                                                         TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020). 

Tällä kurssilla työterveyshuollon eri ammattihenkilöt ja asiantuntijat tulevat tutuiksi ja samalla tulevat tutuiksi moniammatillisen toiminnan perusteet. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää moniammatillisuuden hyödyllisyyden ja tuntee sen mahdollisuudet työssään.

Kurssiin liittyvän oppimistehtävän palauttamalla kurssista on mahdollista saada 5 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta.

Kurssi on uusi ja avattu 5 / 2019

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi

Tällä itseopiskelukurssilla voi perehtyä suomalaisen työn,historia

työlääketieteen ja työterveyshuollon historiaan.

Tämän kurssin jälkeen:

 • osallistuja tietää suomalaisen työn, työlääketieteen ja työterveyshuollon historian
 • osallistujalla on käsitys työterveyshuollon nykykäytäntöön johtaneista tekijöistä
 • osallistuja ymmärtää työn ja yhteiskunnallisen kehityksen merkityksen työterveyshuollon kehitykselle
 • osallistujan työterveyslääkäri-identiteetti vahvistuu

Hyväksytysti suoritetun oppimistehtävän jälkeen erikoistujalla on mahdollisuus saada kurssista teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja yht. 5 h. Kurssi vastaa ensisijaisesti lokikirjan osaamisalue ykkösen oppimistavoitteisiin.

tiedonhakuTyöterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön.

Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Kurssin suoritusvaatimuksena ovat sen kaikkien oppimateriaalien opiskelu ja kaikkien harjoitustehtävien suorittaminen. Tämän jälkeen saat todistuksen kurssista, joka oikeuttaa 5 teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutuksen tuntiin.

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa päihteistä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä, antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa, päihdepotilaan kohtaamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen. Kurssi koostuu kuudesta osiosta. Jokaiseen osioon sisältyy tehtävä, jota voit pohtia itseksesi ja tarvittaessa kouluttajalääkärisi kanssa. Viimeisenä osiona on oppimisen tueksi tehty tentti. Osiot opiskeltuasi ja tentin hyväksytysti suorittamalla on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueiseen 3 - Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Lisätietoja tarvittaessa antaa  kliininen opettaja Virpi Liukkonen (virpi.liukkonen@tuni.fi).

Kurssi on päivitetty 03/2018 ja 02/2019.

 

Taloustiedon kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä oman työterveyshuoltoyksikön taloudelliset mahdollisuudet ja rajoitteet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Käsittelemme mm. sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia yrityksille, yhteiskunnalle ja työntekijöille itselleen, työhyvinvointitoimintaan ja työkykyjohtamiseen tehtyjen panostusten tuomia säästöjä sekä työterveyshuollon rahoitukseen liittyviä asioita. 

Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 4. Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito ja 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen
vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön
toimintamalleihin esimerkkien kautta.
Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua
tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssi on päivitetty 12/2018.

liikenneTähän Tapauspankkiin on kerätty eri lähteistä ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä potilastapauksia. Tapaukset on ryhmitelty sairausryhmittäin. Tapaukset käsittelevät pääosin ammatillisen kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkeasioita, mutta muutamia erityisiä muita työhön liittyviä kliinisiä erityistapauksia on joukossa mukana. Tapausten yhteyteen on laitettu myös lähteitä ja viitteitä tapauksen teoreettisen tietopohjan varmentamiseksi. Sen lisäksi, että tapauksia voi pohtia ja ratkoa itsenäisesti sekä omatoimisesti syventyä aiheeseen, potilastapauksia voi hyödyntää myös osana kouluttajalääkärin ja erikoistujan ohjauskeskusteluja.


tapauksetTältä kurssialueelta löydät tapausselosteita seuraavista aihealueista

 • alkoholismi
 • kipuileva myyjä
 • kuntoutustarpeen arviointi
 • kuulon heikkeneminen
 • lääkäripotilas
 • masennus
 • vesirokko ja raskaus

Voit käydä tapauksen läpi ensin itse ja keskustella siitä sitten ohjaajasi kanssa yksin tai ryhmässä. Katso tapaukseen liittyvä mallivastaus vasta pohdittuasi ensin itse tapausta.

Terveysalan työterveyshuolto -itseopiskelumateriaali

Kurssin tavoitteet: 

 • osallistuja tuntee terveysalan työn erityispiirteet
 • osallistuja tuntee terveysalan työn kuormitus- ja voimavaratekijät  
 • osallistuja osaa huomioida terveysalan työterveyshuollossa olennaiset tekijät

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: 4. Työpaikkaselvitys, 5. Työyhteisön toimivuuden edistäminen ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.

Terveysalan työterveyshuolto on itseopiskelukurssi, joka on tarkoitettu terveydenhuoltoalan työntekijöitä hoitaville työterveyden ammattilaisille. Tavoitteena on, että löydät materiaalista tietoa toimialan yleisimpiin työtä koskeviin erityispiirteisiin. Materiaalia voi hyödyntää itseopiskelussa tai esimerkiksi kouluttajan kanssa viikottaisten ohjaustapaamisten osana.


Kurssin tavoitteena on oppia tieteellisen tutkimuksen perusteita ja tutkimuksen soveltamista työterveyshuollon käytäntöön. Tutkimuksen tekemisen prosessia pyritään esittelemään mahdollisimman käytännönläheisesti, siten että se antaa eväitä ja rohkeutta aloittaa tutkimuksen tekeminen siitä kiinnostuneille. 

Kurssilla jaetaan tietoa ja esimerkkejä eri aihealueista  ja vaiheista tutkimuksen teossa. Samanaikaisesti kurssin edetessä jokainen kurssille osallistuja tekee oman pienimuotoisen harjoitustutkimussuunnitelman tai halutessaan ihan oikean tutkimussuunnitelman. 

Kurssilla opitaan soveltamaan opittua tietoa käytäntöön, kun omaa suunnitelmaa pohditaan ja edistetään aina samaa tahtia kun kurssin osa-alueita käydään läpi. 

Kurssille voi osallistua suunnitteli sitten laadullista (kvalitatiivista) tai määrällistä (kvantitatiivista) tutkimusta, vaikka kurssin antama tuki painottuu jälkimmäiseen.

Kurssi on itseopiskelukurssi. 

Lisätietoja tarvittaessa   kliininen opettaja Virpi Liukkonen (virpi.liukkonen@tuni.fi). 


tärinä

Tämän kurssin käytyäsi

 • osaat arvioida tärinäaltistumista
 • osaat arvioida tärinän terveyshaittoja
 • tiedät, miten tärinätauti ammattitautina diagnosoidaan

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tietoaineisto sisältää materiaalia koko kehon tärinästä. Kliininen osio keskittyy vain käsiin kohdistuvan tärinän aiheuttamaan ammattitautiin: tärinätautiin.

Aineistossa on seuraavat osat:

 • Kurssimateriaali
 • Vaiheittainen "Rautalankamalli" tärinäaltistumisen arvioinnin suorittamisesta
 • Harjoitustehtävät, joissa on kysymyksiä tärinätaudista, tärinäaltistumisen arvioimisesta ja tärinältä suojautumisesta
 • Potilastapaukset, joissa opittua sovelletaan työlääketieteellisestä näkökulmasta

yhteistyöTyöterveyshuollolla on vastuu havaita tupakoijat, puuttua tupakointiin ja auttaa tupakoinnin lopetuksessa. Työterveyshuolto voi myös edistää ja tukea savuttomiin ympäristöihin siirtymisessä.

Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella tupakoinnin lopettamisen tukitoimia yhteistyössä työpaikan kanssa, osaa organisoida moniammatillisesti toteutetun tupakasta vieroituksen omassa työterveyshuoltoyksikössä sekä tuntee "Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus" Käypä hoito -suosituksen mukaisen potilaan kohtaamisen tupakasta vieroituksessa.

Kurssi on itseopiskelukurssi, joka sisältää kurssimateriaalia, videoita, tehtäviä sekä potilastapauksia. 

Kurssi sisältyy lokikirjan osaamisalueeseen 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

 

työelämä

Työ on loputtomien säädösten, tarinoiden ja huumoripläjäystenkin sikermä. Työelämätuntemus on puolestaan viime vuosien voimasanoja - ismi, jonka lisääntyvästi toivotaan päätyvän kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuuteen ja osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Työn luonne ja merkitys muuttuvat myös, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja vaikutukset… Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Tässä tarjoamme Sinulle aiheesta yhden sikermän; ota itseopiskelu-kurssi hyötykäyttöön!  Kurssilla voit itsenäisesti perehtyä suomalaiseen työkulttuuriin ja -tapoihin. Samalla saat haltuusi  työelämätuntemuksen aabeeceen! Kurssi ei tällä hetkellä kerrytä teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Kurssin tavoite on esitellä oleellisimpia asioita työhyvinvoinnin psykologisista perusteista, joita työterveyslääkärin tulee tietää. Se esittelee myös alalla käytettyjä teorioita, joita käytetään tutkimuksissa ja myös alan artikkeleissa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 5. Työyhteisön toimivuuden edistäminen.

Kurssi on päivitetty 12/2017 ja 10/2018 linkkien osalta. Linkit tarkistettu ja sisältöä uudistettu ajankohtaisemmaksi 1/2019.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.
Työhön paluun tuki on aina tärkeä, mutta nyt myös hyvin ajankohtainen aihe.-alue.
Työkyvyn tuki on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämistä ja ylläpitämistä sekä työssä jatkamisen tukemista työuran kaikissa vaiheissa. Onnistunut työhön paluu pitkän poissaolon jälkeen on tärkeää ja sillä on merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös työurien pidentämisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kannalta.

Tämän kurssin tavoitteena on perehtyä työhön paluuseen ja siihen liittyviin tukitoimiin. Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 8. yksilön toimintakyvyn arviointi ja tukeminen sekä työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakson tavoitteisiin.

Kurssi päivitetty 2017 ja 03/2018 sekä 2/2019.


Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


työnäköNäemme muotoja, värejä ja liikettä. Kaikkien kolmen alueen näkötoiminnat tulisi muistaa työnäköä ja työkykyä arvioitaessa.

Kurssilla käsitellään työnäköä laajasti; näön tutkimista työterveyshuollossa ja näkemiseen liittyvien olosuhteiden selvittämistä työympäristössä.

Kurssilla tutustut esimerkiksi työpaikkaselvityksessä työnäkemisen kannalta huomioitaviin seikkoihin. Lisäksi tutustutaan mm. Valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä ja sen soveltamiseen käytännön työterveyshuollossa. Kurssilla pohditaan myös terveystarkastuksiin sisältyvää näön tutkimista eri kannoilta.

Kurssiin liittyy kattava oppimateriaali ja tapaustehtäviä. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä, 7) Sairaanhoito työterveyshuollossa, tunnistaen työhön liittyvät sairaudet, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit ja 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Mitä kaikkea työterveyshuollon koulutusohjelma pitää sisällään? Lyhentävätkö vuosilomat palveluaikaa? Mitä lokikirjaa käytän? 

Kurssin tavoitteena on antaa erikoistumistaan aloittavalle lääkärille kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot erikoistumisopintojen vaatimuksista käytännönläheisesti. Verkkokurssi on suunniteltu täydentämään pakollista starttiseminaaria/lähiopetuspäivää, mutta kurssi toimii myös asioiden kertaamiseen erikoistumisopintojen edetessä. Mukana on mm. kattavasti usein kysyttyjä kysymyksiä, joihin on vuosien varrella kaivattu vastauksia. 

Kurssi on itseopiskelukurssi, josta ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 

Kurssi on päivitetty 11/2018 ja 1/2019 sekä 4/2019.

Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä. Tämän kurssin fokus on työterveyslääkärin tekemässä työturvallisuustyössä. Kurssin jälkeen erikoistuja tuntee työturvallisuustyön perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän. Kurssilla käsitellään myös alan tietolähteitä, tilastoja ja juridiikkaa, ja se valmistaa osaltaan myös tavoitteellisten työpaikkaselvityskäyntien tekemiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kurssi sisältää ennakkotehtäviä, lukupiirin ja skype-tapaamisia.

Kurssi valmistuu syksyllä 2019.


Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tarkoituksena on johdantomaisesti perehdyttää osallistuja niihin käytäntöihin, joista vaikuttava työterveysyhteistyö muodostuu. Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa soveltaa ja käyttää tietoa työterveysyhteistyön suunnitteluun ja koordinointiin työpaikan toimijoiden kanssa.  Kurssin jälkeen osallistuja osaa soveltaa tietojaan työkyvyn tukemiseksi erilaisissa tilanteissa työterveysyhteistyötä hyödyntäen.

Kurssin sisällön muodostaa pääosin Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt –materiaali, joka on tuotettu osana ESR:n rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen koordinoimaa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt hanketta 2015–2018.

Kurssiin liittyvän oppimistehtävän palauttamalla kurssista on mahdollista saada 5h teoreettista kurssimuotoista koulutusta. 

Kurssi valmistuu kesällä 2019.


Voinko auttaa? Vuorovaikutustaitoja työterveyslääkäreille -kurssilla voi perehtyä motivoivan haastattelun tekniikkaan, jossa tavoitteena on potilaan parempi sitoutuminen tarvittaviin hoitoihin ja elämäntapamuutoksiin. Kurssi vastaa ensisijaisesti lokikirjan osaamisalue kolmen (Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt) oppimistavoitteisiin, ja on tarkoitettu itseopiskeltavaksi. Kurssi ei kerrytä teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi