Opiskele itsenäisesti

Alla näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut itseopiskelukurssit ja -aineistot aakkosjärjestyksessä. Pääset koulutuksiin vierailijana ilman tunnuksia tai kirjautumalla tunnuksillasi ilman avainta. Mikäli haluat suorittaa kurssin tehtäviä kirjaudu ensin Moodleen, mene kurssialueelle ja valitse kurssin oikean yläkulman hammasrattaasta "Lisää minut tälle kurssille". Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa. Itseopiskelukursseista saavat suoritustodistuksen ainoastaan kirjautuneet työterveyshuollon kouluttajalääkärit ja työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit.

Tervetuloa opiskelemaan ammattikuljettajien ajoterveyttä!

Työterveys- ja yleislääkäri joutuu usein työssään arvioimaan ajokykyä ja henkilön työkykyä ajotyöhön. EU-määräykset ja uusi lainsäädäntö ovat lisänneet uusia vaatimuksia ajotyökyvyn arvioinnille. Ajoterveyttä tulisi arvioida kaikilla vastaanotoilla ja etenkin sairastuessa.

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa ajoterveyskriteereistä ja ammattikuljettajan riskitekijöistä työssään, ja antaa valmiuksia mm. ammattikuljettajan päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa tulee arvioida myös ajoterveyskysymyksiä tarvittaessa henkilöautokorttiluokassa, jos työtehtävään kuuluu autolla ajoa tai pidempää työmatkaa. Kurssin tavoitteena on myös perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä esimerkkitapauksien avulla. Oleellista on hahmottaa, milloin oma kannanotto riittää ja milloin tarvitaan toisen alan erikoislääkärin tai moniammatillisen raadin kannanottoa

Osiot opiskeltuasi ja tentin hyväksytysti suorittamalla on mahdollista saada 5 h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy lokikirjan osaamisalueiseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä ja 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.


Tavoitteet: Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa altistelähtöisiä terveystarkastuksia. Kurssilla perehdytään altistelähtöisten terveystarkastusten säädöksiin ja uudistuneisiin ohjeisiin käyttämällä rakennusalaa esimerkkinä. 

Kohderyhmä: Itseopiskelukurssi soveltuu paitsi itsenäisesti suoritettavaksi, myös ohjaajan ja erikoistuvien yhdessä tehtäväksi. Se käy myös myös mainiosti kokeneelle lääkärille, joka haluaa päivittää tietonsa altistelähtöisistä tarkastuksista tai rakennusalasta. Kurssilla on sähköinen tentti.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Teoriakoulutustunnit: 6 t

Avainsanat: Altisteet, ammattitauti, altistelähtöiset terveystarkastukset, rakennusala, työlääketiede

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollossa työskennellessä on tärkeää osata epäillä työperäistä syytä työntekijän sairauden taustalta. Ammattitautia epäiltäessä tehdään alustavat tutkimukset ja erotusdiagnostiikka, sekä pyritään työnantajan kanssa yhteistyössä siihen, että työ on terveellinen ja turvallinen. Diagnoosin jälkeen pohditaan jatkoa, esim. työn muokkaus- tai sijoitusvaihtoehtoja soveltuvampaan työhön.

Kurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat. Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.

Tunnistatko ammattitaudit? Tässä kurssissa käydään läpi kymmenen yleistä ammattitautia. Kurssi on rakennettu potilastapauksin tukemaan työterveyslääkärin kliinistä työtä.  Ammattitaudit 10 kurssin jälkeen osaat tunnistaa kymmenen yleistä ammattitautia sekä huomioida nämä kliinisessä työssäsi. 

Ammattitautivaarojen tunnistaminen työpaikkaselvitystä tehdessä ja työntekijöiden ammattitautien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja diagnosointi on tärkeä osa-alue työterveyslääkärin ammattitaitoa. 

Tavoite:
 oppia työssään tunnistamaan kymmenen yleistä ammattitautia ja niiden aiheuttajat, ennaltaehkäiseviä käytännön keinoja, diagnostiikkaa ja toimintatavat ammattitautiepäilyn herätessä. Kurssissa käydään läpi myös ammattitaudin toteamisen jälkeisiä mahdollisuuksia työssä jatkamisen tueksi. 

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti. Kurssi on valmistunut vuonna 2020.

Tavoite: Oppia tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat, joita tarvitaan, että erikoistuja pystyy onnistuneesti tunnistamaan ja ohjaamaan ammattitautitutkimuksiin niitä tarvitsevat työntekijät. Esimerkkinä käytetään liuotinaivosairautta. 

Mål: Att lära sig de kunskaper, färdigheter och  tänkesätt som behövs för att kunna identifiera de arbetstagare som behöver yrkessjukdomsundersökningar och remittera dem vidare. Lösningsmedelsjuka används som ett exempel.

Kurssista saa 5 tuntia teoriakoulutusta.

Man får 5 timmar teoriutbildning av denna kurs,

Työterveyshuollon erikoislääkärin yksi keskeinen osaamisalue on työ- ja toimintakyvyn arviointi. Tällä itseopiskelukurssilla keskitytään sosiaalivakuutusjärjestelmän näkökulmasta pitkittyvään työkyvyttömyyteen ja lääkärin B-lausuntojen sisältöön.

Kurssin jälkeen osallistuja

 • osaa laatia hyvän B-lausunnon
 • tuntee B-lausunnon käyttöaiheet
 • tuntee lausunnon laatimiseen liittyvät lainsäädännölliset ja käytännölliset asiat sekä Kelan ja työeläkejärjestelmän etuuksien eroavuudet

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille. Kurssi soveltuu myös muille lääkäreille, jotka laativat B-lausuntoja. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä kouluttajalääkärin ohjauksessa. Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhetssätt” innehåller information om företagshälsovårdens verksamhet och förfaringssätt. Det visar också på ett lättåskådligt sätt hur företagshälsovården kan bistå den övriga hälso- och sjukvården.

Det webbaserade materialet innehåller korta animationer i form av fallstudier som beskriver olika typer av verksamhet och lösningar förutom annat material. Materialet är tillgängligt för alla och kan brukas fritt i olika sammanhang.

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhet” är resultatet av ett samarbete mellan Östra Finlands Universitet, Helsingfors Universitet och Arbetshälsoinstitutet. Arbetet är en del av Työke -projektet och har finansierats av Europeiska socialfonden.

För studerande: Kursen berättigar inte till studieprestationer som teoretisk utbildning.


Kurssin jälkeen osallistuja osaa laatia hyvän E-lausunnon ("E-todistus"), tuntee E-lausunnon käyttöaiheet ja tuntee tapaturmalajien perustiedot, lainsäädännölliset ja käytännölliset erot sekä korvausten sisällöt (ammattitaudit pois lukien) koskien sosiaali- ja lakisääteisiä vakuutuksia.

Kurssi on itseopiskelukurssi ja se koostuu kurssimateriaalista ja tehtävistä. Kurssin lopuksi laaditaan E-lausunto, jonka tehtyään kurssista saa 5 teoriakoulutuksen tunteja.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hallintaan. Aihealueina käsitellään mm. alan erityispiirteitä terveystarkastuksien yhteydessä, hygieniavaatimuksia sekä jauhopölyaltistumista, toistotyötä ja lämpötyöolosuhteita.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Uudistetulla verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. Kurssi auttaa tenttiin valmistautumisessa.

Epidemiologian itseopiskelukurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 5 h työterveyshuollon erikoisalalla.


Epätyypillinen työ, epätyypillinen työura ja työterveyshuolto -kurssin tavoitteena on oppia, mitä on epätyypillinen työ ja miten työurat ovat muuttuneet työelämän muutoksissa, sekä oppia ymmärtämään niihin liittyviä terveysriskejä.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Kurssin sisältö:

 • Kemialliset tekijät työssä
 • Kemikaaliturvallisuus työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoimintana
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi
 • Kemikaalialtistumisen ja terveysriskien hallinta

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kemikaalien terveysriskien arvioinnin periaatteet, osaa etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja tietää keinoja kemikaalialtistumisen arviointiin ja altistumisen hallintaan. Osallistuja tuntee myös työterveyshuollon velvollisuudet ja roolin liittyen työpaikan kemikaaliturvallisuuteen.

Avainsanat: REACH, ASA, työlääketiede, kemikaalit.
Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Kurssilla käsitellään konepajatyötä, sen terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tuki -työssä korostuu työterveyshuollon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja työntekijäkohtainen yhteistyö. Kuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Kurssista saa 8 teoriakoulutuksen tuntia työterveyshuollon erikoisalalle.

Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait ja asetukset. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja.

Pääpaino tässä lakipakin ensimmäisessä osassa on puhtaasti työterveyshuoltoa koskevassa työterveyshuoltolainsäädännössä.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin. 

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssin suorittaminen antaa perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Kurssin käytyään osallistuja tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita sekä tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan yleisimmät työolojen riskit, keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Lisäksi perehdytään maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteisiin ja opitaan ohjaamaan ohjata yrittäjiä heille sopivaan kuntoutukseen.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentin hyväksytysti.


Tällä itseopiskelukurssilla käydään läpi artikkelin julkaisemisen perusteet, opitaan mitä vertaisarviointi on ja saadaan käytännön vinkkejä, miten artikkelin julkaisuprosessissa toimitaan.

Kurssi toimii tutoriaalina siinä vaiheessa, kun tieteellisen artikkelin julkaisu on ajankohtaista. Kohderyhmänä ovat erikoistuvat työterveyslääkärit ja erikoislääkärit. Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Tällä kurssilla työterveyshuollon eri ammattihenkilöt ja asiantuntijat tulevat tutuiksi ja samalla tulevat tutuiksi moniammatillisen toiminnan perusteet.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistuja:

 • Tuntee työterveyshuollossa toimivien ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työnkuvia ja osaamisia
 • Ymmärtää, mitä moniammatillisuus työterveyshuollon toiminnassa tarkoittaa
 • Soveltaa laaja-alaisesti moniammatillista yhteistyötä asiakkaan parhaaksi
Kurssin ensimmäisessä osiossa käsitellään moniammatillisuutta yleensä. Seuraavissa osioissa perehdytään yhteen työterveyshuollon ammattihenkilöön tai asiantuntijaan kerrallaan. Lopputehtävänä on haastatella, perehtyä ja kuvata yhden valitsemasi ammattilaisen toimintaa syvällisesti.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa olevan tehtävän hyväksytysti.

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön.

Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Kurssin suoritusvaatimuksena ovat sen kaikkien oppimateriaalien opiskelu ja kaikkien harjoitustehtävien suorittaminen. Tämän jälkeen saat todistuksen kurssista, joka oikeuttaa viiteen teoriakoulutuksen tuntiin.

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa päihteistä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä, antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa, päihdepotilaan kohtaamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen. Kurssi koostuu kuudesta osiosta. Jokaiseen osioon sisältyy tehtävä, jota voit pohtia itseksesi ja tarvittaessa kouluttajalääkärisi kanssa. Viimeisenä osiona on oppimisen tueksi tehty tentti. Osiot opiskeltuasi ja tentin hyväksytysti suorittamalla on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.


Kurssin tavoitteena on auttaa työterveyslääkäriä ymmärtämään ja toimimaan oikein tämän erityisen sairausryhmän potilaita kohdatessaan ja työkykyä tukiessaan. Kurssilla käsitellään työikäisten syöpäsairauksia yleensä, työperäisiä syöpiä ja syöpää ammattitautina, syöpään sairastuneen työkykyä, työkyvyn tukiasioita ja paluuta takaisin työhön. Syöpä, syöpäsairaudet ja työ ovat esillä myös potilaan näkökulmasta.

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka suorittamisesta saa viisi (5) tuntia teoriakoulutusta, mikäli suorittaa hyväksytysti siihen kuuluvat kaksi lyhyttä monivalintatenttiä ja antaa kurssista palautetta. 


Tämän itseopiskelukurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Taloustietoa työterveyslääkärille -itseopiskelukurssilla käsittellään perusteita, mm. seuraavia asioita:

 • Työhyvinvointitoiminnan taloudelliset vaikutukset
 • Työterveyshuollon rahoitus 
 • Työterveyshuoltotoiminnan KELA korvauksiin liittyvät talousasiat
 • Sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon kustannukset
 • Työkyvyttömyyseläköitymisen talousvaikutukset yritykselle ja työntekijälle itselleen
 • Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset

Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta. Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Tähän Tapauspankkiin on kerätty eri lähteistä ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä potilastapauksia. Tapaukset on ryhmitelty sairausryhmittäin. Tapaukset käsittelevät pääosin ammatillisen kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkeasioita, mutta muutamia erityisiä muita työhön liittyviä kliinisiä erityistapauksia on joukossa mukana. Tapausten yhteyteen on laitettu myös lähteitä ja viitteitä tapauksen teoreettisen tietopohjan varmentamiseksi. Sen lisäksi, että tapauksia voi pohtia ja ratkoa itsenäisesti sekä omatoimisesti syventyä aiheeseen, potilastapauksia voi hyödyntää myös osana kouluttajalääkärin ja erikoistujan ohjauskeskusteluja.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Tältä kurssialueelta löydät tapausselosteita seuraavista aihealueista:

 • alkoholismi
 • kipuileva myyjä
 • kuntoutustarpeen arviointi
 • kuulon heikkeneminen
 • lääkäripotilas
 • masennus
 • vesirokko ja raskaus

Voit käydä tapauksen läpi ensin itse ja keskustella siitä sitten ohjaajasi kanssa yksin tai ryhmässä. Katso tapaukseen liittyvä mallivastaus vasta pohdittuasi ensin itse tapausta. Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Terveysalan työterveyshuolto -itseopiskelumateriaali

Kurssin tavoitteet:

 • osallistuja tuntee terveysalan työn erityispiirteet
 • osallistuja tuntee terveysalan työn kuormitus- ja voimavaratekijät
 • osallistuja osaa huomioida terveysalan työterveyshuollossa olennaiset tekijät

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: 4. Työpaikkaselvitys, 5. Työyhteisön toimivuuden edistäminen ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.

Terveysalan työterveyshuolto on itseopiskelukurssi, joka on tarkoitettu terveydenhuoltoalan työntekijöitä hoitaville työterveyden ammattilaisille. Tavoitteena on, että löydät materiaalista tietoa toimialan yleisimpiin työtä koskeviin erityispiirteisiin. Materiaalia voi hyödyntää itseopiskelussa tai esimerkiksi kouluttajan kanssa viikottaisten ohjaustapaamisten osana.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssin tavoitteena on oppia tieteellisen tutkimuksen perusteita ja tutkimuksen soveltamista työterveyshuollon käytäntöön. Tutkimuksen tekemisen prosessia pyritään esittelemään mahdollisimman käytännönläheisesti, siten että se antaa eväitä ja rohkeutta aloittaa tutkimuksen tekeminen siitä kiinnostuneille.

Kurssilla jaetaan tietoa ja esimerkkejä eri aihealueista ja vaiheista tutkimuksen teossa. Samanaikaisesti kurssin edetessä jokainen kurssille osallistuja tekee oman pienimuotoisen harjoitustutkimussuunnitelman tai halutessaan ihan oikean tutkimussuunnitelman.

Kurssilla opitaan soveltamaan opittua tietoa käytäntöön, kun omaa suunnitelmaa pohditaan ja edistetään aina samaa tahtia kun kurssin osa-alueita käydään läpi.

Kurssille voi osallistua suunnitteli sitten laadullista (kvalitatiivista) tai määrällistä (kvantitatiivista) tutkimusta,vaikka kurssin antama tuki painottuu jälkimmäiseen.

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Oletko aloittamassa työterveyshuoltoon erikoistumisen? Vai kaipaatko muutoin lisätietoa erikoistumiseesi liittyen? Olet juuri oikealla kurssilla! Tarkoituksena on, että kurssin käytyäsi hallitset kokonaiskuvan erikoistumiskoulutuksesta ja sen vaatimuksista. Saat tietoa siitä, mitä palveluita tulee suorittaa, mitä suorituksia erikoistumiskoulutukseen hyväksytään ja mitä muuta sinun on huomioitava kliinisen palvelun lisäksi, käytännön vinkkejä unohtamatta. Myös opetushenkilökunta tulee tutuksi. Tästä osiosta löydät myös "usein kysytyt kysymykset", joita kannattaa hyödyntää erikoistumisen aikana.

Starttiseminaari, joka järjestetään 2 kertaa vuodessa, on pakollinen osa erikoistumisopintoja. Tämän kurssin tarkoituksena on täydentää starttiseminaaria. Tämä kurssi tarjoaa kattavat tiedot perusasioista ja voit myöhemminkin palata tälle kurssille tarkastaaksesi asioita. 

Jokainen erikoistuva noudattaa opinto-oikeuden myöntämisajankohdan mukaista opinto-opasta.  Kurssilta löytyy sekä 1.8.2020 alkaen voimassa olevan opinto-oppaan että aiempien opinto-oppaiden mukaiset tiedot.


Työ on loputtomien säädösten, tarinoiden ja huumoripläjäystenkin sikermä. Työelämätuntemus on yksi viime vuosien voimasanoista - tietoa ja ymmärrystä, joiden lisääntyvästi toivotaan päätyvän kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Työn merkitys, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja vaikutukset muuttuvat… vai muuttuvatko? Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Tämä itseopiskelukurssi tarjoaa mahdollisuuden perehtyä suomalaiseen työelämään, työkulttuuriin ja -tapoihin.  Kurssi liittyy erityisesti Lokikirjan (2017-2019) osaamisalue ykköseen: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää. Kurssin hyväksytty suorittaminen antaa viisi teoriatuntia erikoistumiskoulutukseen. Hyväksytty suorittaminen tarkoittaa kirjautumista kurssialueelle, kurssimateriaalien läpikäymistä, tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja palautteen antamista kurssista sen edelleen kehittämiseksi.

Työtelämätuntemus-kurssi on päivityksen alla toukokuussa 2021, eikä ole päivityksen aikana käytettävissä!

Kurssin tavoite on esitellä oleellisimpia asioita työhyvinvoinnin psykologisista perusteista, joita työterveyslääkärin tulee tietää. Se esittelee myös alalla käytettyjä teorioita, joita käytetään tutkimuksissa ja myös alan artikkeleissa.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Työhön paluun tuki on aina tärkeä, mutta nyt myös hyvin ajankohtainen aihealue. Työkyvyn tuki on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämistä ja ylläpitämistä sekä työssä jatkamisen tukemista työuran kaikissa vaiheissa. Onnistunut työhön paluu pitkän poissaolon jälkeen on tärkeää ja sillä on merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös työurien pidentämisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kannalta.

Tämän kurssin tavoitteena on perehtyä työhön paluuseen ja siihen liittyviin tukitoimiin. 

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Työ- ja toimintakykyyn liittyvät etuudet ja niihin tarvittavat lääkärinlausunnot ovat keskeinen osa työterveyslääkärin työtä. Tässä kurssissa käydään läpi keskeiset työkyvyn arviointiin, lausuntojen laatimiseen ja kuntoutusvaihtoehtoihin liittyvät asiat esimerkkitapausten avulla. Kurssi sisältää osiot sosiaalivakuutuksen lakisääteisestä taustasta, vakuutuslääketieteellisen arvioinnin perusteista, sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta, toimintakyvyn arvioinnista, työtapaturmista osana sosiaalivakuutusta, Kelan järjestämästä ja työterveyshuoltolakiin perustuvasta kuntoutuksesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä. 

Tavoitteet: 

 • oppia sosiaalivakuutuksen lakiperusta ja soveltamisalueet
 • tunnistaa sosiaalivakuutuksen alueella toimivan asiantuntijalääkärin ja hoitavan lääkärin näkökulmien ero
 • tunnistaa Kelan terveysperusteiset etuudet eri potilasryhmille ja työterveyshuollon mahdollisuudet kuntoutuksen toteuttamiseen

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti. 

Näemme muotoja, värejä ja liikettä. Kaikkien kolmen alueen näkötoiminnat tulisi muistaa työnäköä ja työkykyä arvioitaessa. Kurssilla käsitellään työnäköä laajasti; näön tutkimista työterveyshuollossa ja näkemiseen liittyvien olosuhteiden selvittämistä työympäristössä.

Kurssilla tutustut esimerkiksi työpaikkaselvityksessä työnäkemisen kannalta huomioitaviin seikkoihin. Lisäksi tutustutaan mm. Valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä ja sen soveltamiseen käytännön työterveyshuollossa. Kurssilla pohditaan myös terveystarkastuksiin sisältyvää näön tutkimista eri kannoilta.

Kurssiin liittyy kattava oppimateriaali ja tapaustehtäviä. Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Työterveyshuolto tutuksi erikoistuvalle lääkärille -kurssi on koejaksoon kuuluva pakollinen kurssi uusille erikoistuville. Se sopii myös muiden työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärien peruskurssiksi ja kertaukseksi työterveyshuollon tärkeimmistä sisällöistä. Kurssin aikana erikoistuva saa yleiskäsityksen työterveyshuollosta, sen perusteista ja tavoitteista, sen erityiskysymyksistä ja -osaamisesta. Kurssin jälkeen hän myös ymmärtää moniammatillisuuden, työpaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön sekä muun terveydenhuollon kanssa tehtävän yhteistyön sekä alan yhteiskunnallisen merkityksen. Kurssin aiheita voi läpikäydä ja syventää viikottaisissa ohjauskeskusteluissa ja sen sisältö auttaa myös erikoistumissuunnitelman laatimisessa. Koejakson ulkopuoliset kurssin vapaaehtoisesti suorittavat saavat sen hyväksytystä suorittamisesta viisi teoriatuntia erikoistumiseen.

                                                                                                                         TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020). 

Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - Työterveyshuolto tutuksi on verkko-oppimismateriaali, jonka tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi. Animaatioiden, muiden tiivistettyjen materiaalien ja linkkien avulla saa vinkkejä yhteistyöhön sekä hyvän yleiskäsityksen työterveyshuoltojen työstä, erityisosaamisista, toiminnoiusta ja tekemisen tavoista työkyvyn tukemisessa. Oppimismateriaali on suunnattu lääkäreille, hoitajille ja muille terveysalan toimijoille. Materiaalia saa hyödyntää terveydenhuollon esittely- ja koulutuskäytössä vapaasti. Materiaali on tuotettu osana TYÖKE-projektia.

Oppimateriaali on myös pakollinen suoritettava työterveyshuollon erikoistumisen alkuvaiheen, koejakson, aloittaville. Kurssista ei saa teoriatunteja erikoistumisopintoihin.

TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen
ja työikäisten terveyteen (2017-2020).

Mitä työturvallisuus on ja mistä kaikesta työturvallisuus lopulta oikein syntyy? Mikä on työterveyslääkärin ja -huollon rooli työturvallisuusasioissa? Miten pienyritysten työturvallisuusasioita tulisi edistää? Entä mitä lääkärin oman työn riskit ovat? Miten torjua työhön liittyvää väkivaltaa? Muun muassa näitä teemoja käsitellään tällä itseopiskelukurssilla.

Tavoitteina on, että kurssin suoritettuaan osallistuja:

 • tuntee työturvallisuuden perusteet, tavoitteet ja toimintajärjestelmän
 • osaa arvioida työturvallisuusriskien terveydellisen merkityksen yksilön, työyhteisön ja työnantajan kannalta
 • osaa soveltaa tietoja työpaikkaselvityksiä tehdessään
 • on perehtynyt erityisesti työtapaturmien ja työhön liittyvän väkivallan torjuntaan sekä PK-yritysten ja lääkäreiden oman työturvallisuuden edistämiseen

Kurssista on mahdollista saada 5h teoriatunteja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssiin sisältyvät tehtävät hyväksytysti.