Opiskele itsenäisesti

Alla näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut itseopiskelukurssit ja -aineistot aakkosjärjestyksessä. Pääset koulutuksiin vierailijana ilman tunnuksia tai kirjautumalla tunnuksillasi ilman avainta. Mikäli haluat suorittaa kurssin tehtäviä kirjaudu ensin Moodleen, mene kurssialueelle ja valitse kurssin oikean yläkulman hammasrattaasta "Lisää minut tälle kurssille". Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa. Itseopiskelukursseista saavat suoritustodistuksen ainoastaan kirjautuneet työterveyshuollon kouluttajalääkärit ja työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit.

Tervetuloa opiskelemaan ammattikuljettajien ajoterveyttä!

Työterveys- ja yleislääkäri joutuu usein työssään arvioimaan ajokykyä ja henkilön työkykyä ajotyöhön. EU-määräykset ja uusi lainsäädäntö ovat lisänneet uusia vaatimuksia ajotyökyvyn arvioinnille. Ajoterveyttä tulisi arvioida kaikilla vastaanotoilla ja etenkin sairastuessa.

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa ajoterveyskriteereistä ja ammattikuljettajan riskitekijöistä työssään, ja antaa valmiuksia mm. ammattikuljettajan päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa tulee arvioida myös ajoterveyskysymyksiä tarvittaessa henkilöautokorttiluokassa, jos työtehtävään kuuluu autolla ajoa tai pidempää työmatkaa. Kurssin tavoitteena on myös perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä esimerkkitapauksien avulla. Oleellista on hahmottaa, milloin oma kannanotto riittää ja milloin tarvitaan toisen alan erikoislääkärin tai moniammatillisen raadin kannanottoa

Osiot opiskeltuasi ja tentin hyväksytysti suorittamalla on mahdollista saada 5 h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy lokikirjan osaamisalueiseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä ja 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.


Työterveyshuollossa työskennellessä on tärkeää osata epäillä työperäistä syytä työntekijän sairauden taustalta. Ammattitautia epäiltäessä tehdään alustavat tutkimukset ja erotusdiagnostiikka, sekä pyritään työnantajan kanssa yhteistyössä siihen, että työ on terveellinen ja turvallinen. Diagnoosin jälkeen pohditaan jatkoa, esim. työn muokkaus- tai sijoitusvaihtoehtoja soveltuvampaan työhön.

Kurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat. Kurssi liittyy mm. lokikirjan osaamisalueisiin: sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.

Tunnistatko ammattitaudit? Tässä kurssissa käydään läpi kymmenen yleistä ammattitautia. Kurssi on rakennettu potilastapauksin tukemaan työterveyslääkärin kliinistä työtä.  Ammattitaudit 10 kurssin jälkeen osaat tunnistaa kymmenen yleistä ammattitautia sekä huomioida nämä kliinisessä työssäsi. 

Ammattitautivaarojen tunnistaminen työpaikkaselvitystä tehdessä ja työntekijöiden ammattitautien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja diagnosointi on tärkeä osa-alue työterveyslääkärin ammattitaitoa. 

Tavoite:
 oppia työssään tunnistamaan kymmenen yleistä ammattitautia ja niiden aiheuttajat, ennaltaehkäiseviä käytännön keinoja, diagnostiikkaa ja toimintatavat ammattitautiepäilyn herätessä. Kurssissa käydään läpi myös ammattitaudin toteamisen jälkeisiä mahdollisuuksia työssä jatkamisen tueksi. 

Kurssi liittyy mm. lokikirjan osaamisalueisiin sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti. Kurssi on valmistunut vuonna 2020.

Tavoite: Oppia tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat, joita tarvitaan, että erikoistuja pystyy onnistuneesti tunnistamaan ja ohjaamaan ammattitautitutkimuksiin niitä tarvitsevat työntekijät. Esimerkkinä käytetään liuotinaivosairautta. 

Mål: Att lära sig de kunskaper, färdigheter och  tänkesätt som behövs för att kunna identifiera de arbetstagare som behöver yrkessjukdomsundersökningar och remittera dem vidare. Lösningsmedelsjuka används som ett exempel.

Kurssista saa 5 tuntia teoreettisia kurssimuotoista koulutusta, ja se kuuluu lokikirjan osioihin
6. Terveystarkastukset
7. Työhön liittyvät sairaudet, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit

Man får 5 timmar teoretisk kursformade utbildning av denna kurs, och den hör till lokibokens kapittel
6. Hälsoundersökningar
7. Arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar

Työterveyshuollon erikoislääkärin yksi keskeinen osaamisalue on työ- ja toimintakyvyn arviointi. Tällä itseopiskelukurssilla keskitytään sosiaalivakuutusjärjestelmän näkökulmasta pitkittyvään työkyvyttömyyteen ja lääkärin B-lausuntojen sisältöön.

Kurssin jälkeen osallistuja

 • osaa laatia hyvän B-lausunnon
 • tuntee B-lausunnon käyttöaiheet
 • tuntee lausunnon laatimiseen liittyvät lainsäädännölliset ja käytännölliset asiat sekä Kelan ja työeläkejärjestelmän etuuksien eroavuudet

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille. Kurssi soveltuu myös muille lääkäreille, jotka laativat B-lausuntoja. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä kouluttajalääkärin ohjauksessa. Kurssista ei saa kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. Kurssi kuuluu lokikirjan osioon "Yksilön työ- ja toimintakyvyn tukeminen".

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhetssätt” innehåller information om företagshälsovårdens verksamhet och förfaringssätt. Det visar också på ett lättåskådligt sätt hur företagshälsovården kan bistå den övriga hälso- och sjukvården.

Det webbaserade materialet innehåller korta animationer i form av fallstudier som beskriver olika typer av verksamhet och lösningar förutom annat material. Materialet är tillgängligt för alla och kan brukas fritt i olika sammanhang.

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhet” är resultatet av ett samarbete mellan Östra Finlands Universitet, Helsingfors Universitet och Arbetshälsoinstitutet. Arbetet är en del av Työke -projektet och har finansierats av Europeiska socialfonden.

För studerande: Kursen berättigar inte till studieprestationer som teoretisk utbildning.


Kurssin jälkeen osallistuja osaa laatia hyvän E-lausunnon ("E-todistus"), tuntee E-lausunnon käyttöaiheet ja tuntee tapaturmalajien perustiedot, lainsäädännölliset ja käytännölliset erot sekä korvausten sisällöt (ammattitaudit pois lukien) koskien sosiaali- ja lakisääteisiä vakuutuksia.

Kurssi on itseopiskelukurssi ja se koostuu kurssimateriaalista ja tehtävistä. Kurssin lopuksi laaditaan E-lausunto, jonka tehtyään kurssista saa 5 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hallintaan. Aihealueina käsitellään mm. alan erityispiirteitä terveystarkastuksien yhteydessä, hygieniavaatimuksia sekä jauhopölyaltistumista, toistotyötä ja lämpötyöolosuhteita.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Uudistetulla verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. Kurssi auttaa tenttiin valmistautumisessa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Epidemiologian itseopiskelukurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 5 h työterveyshuollon erikoisalalla.


Epätyypillinen työ, epätyypillinen työura ja työterveyshuolto -kurssin tavoitteena on oppia, mitä on epätyypillinen työ ja miten työurat ovat muuttuneet työelämän muutoksissa, sekä oppia ymmärtämään niihin liittyviä terveysriskejä.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Kurssin sisältö:

 • Kemialliset tekijät työssä
 • Kemikaaliturvallisuus työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoimintana
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi
 • Kemikaalialtistumisen ja terveysriskien hallinta

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kemikaalien terveysriskien arvioinnin periaatteet, osaa etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja tietää keinoja kemikaalialtistumisen arviointiin ja altistumisen hallintaan. Osallistuja tuntee myös työterveyshuollon velvollisuudet ja roolin liittyen työpaikan kemikaaliturvallisuuteen.

Avainsanat: REACH, ASA, työlääketiede. Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueeseen 4) Työpaikkaselvitys ja 6) Terveystarkastukset. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssilla käsitellään konepajatyötä, sen terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.  

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait ja asetukset. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja.

Pääpaino tässä lakipakin ensimmäisessä osassa on puhtaasti työterveyshuoltoa koskevassa työterveyshuoltolainsäädännössä.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Itseopiskelukurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Kurssin tavoitteena on auttaa työterveyslääkäriä ymmärtämään ja toimimaan tämän erityisen sairausryhmän potilaiden kohtaamista ja työkyvyn tukemista. Kurssilla käsitellään työikäisten syöpäsairauksia yleensä, työperäisiä syöpiä ja syöpää ammattitautina, syöpään sairastuneen työkykyä, työkyvyn tukiasioita ja paluuta takaisin työhön. Syöpä, syöpäsairaudet ja työ ovat esillä myös potilaan näkökulmasta.

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka suorittamisesta saa viisi (5) tuntia teoriakoulutusta, mikäli suorittaa hyväksytysti siihen kuuluvat kaksi lyhyttä monivalintatenttiä ja antaa kurssista palautetta.  Tämä edellyttää kurssille rekisteröitymistä. Kurssi kattaa lokikirjan (2020) toiminnoista työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset,  erilaiset yhteistyömuodot ja työterveyspainoitteisen sairaanhoidon.

Vierailijat voivat tutustua kurssiin ja materiaaleihin vapaasti, mutta eivät voi tehdä tehtäviä, eivätkä saa kurssista todistusta.

Kurssin suorittaminen antaa perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Kurssin käytyään osallistuja tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita sekä tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa yrittäjien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan yleisimmät työolojen riskit, keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Lisäksi perehdytään maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteisiin ja opitaan ohjaamaan ohjata yrittäjiä heille sopivaan kuntoutukseen.

Vastuuyliopisto: Itä-Suomen yliopisto. Teoriatunnit: 5 t, edellyttää verkkotentin hyväksytysti suorittamista. Arvioitu kokonaistyömäärä on 10-15 t. Kurssi käsittelee kaikkia osaamisalueita tämän erityisen ammatin osalta.

Kurssin laajuus on 5 h teoreettisia kurssimuotoista koulutusta, josta työterveyshuollon erikoistumistaan suorittava lääkäri saa todistuksen verkkotentin hyväksytysti suoritettuaan. Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 5. Työpaikkaselvitys ja 7. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä

Tällä itseopiskelukurssilla käydään läpi artikkelin julkaisemisen perusteet, opitaan mitä vertaisarviointi on ja saadaan käytännön vinkkejä, miten artikkelin julkaisuprosessissa toimitaan.

Kurssi toimii tutoriaalina siinä vaiheessa, kun tieteellisen artikkelin julkaisu on ajankohtaista. Kohderyhmänä ovat erikoistuvat työterveyslääkärit ja erikoislääkärit. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Tällä kurssilla työterveyshuollon eri ammattihenkilöt ja asiantuntijat tulevat tutuiksi ja samalla tulevat tutuiksi moniammatillisen toiminnan perusteet. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää moniammatillisuuden hyödyllisyyden ja tuntee sen mahdollisuudet työssään.

Vain työterveyshuoltoon erikoistuvat ja heidän kouluttajalääkärinsä voivat suorittaa kurssin ja saada siitä todistuksen. Mikäli et vielä ole kirjautunut Moodleen, kirjaudu ylhäältä kohdasta ”Kirjaudu”. Valitse sen jälkeen oikean ylänurkan hammasrattaasta ”Lisää minut tälle kurssille” ja voit tehdä kurssin tehtäviä. Vierailijat voivat tutustua kurssiin, mutta eivät voi tehdä tehtäviä, eivätkä saada kurssista todistusta.

Kurssin liittyy ensisijaisesti lokikirjan osaamisalueeseen 9 Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt. Kurssiin liittyvän oppimistehtävän palauttamalla kurssista on mahdollista saada 5 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta.Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön.

Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Kurssin suoritusvaatimuksena ovat sen kaikkien oppimateriaalien opiskelu ja kaikkien harjoitustehtävien suorittaminen. Tämän jälkeen saat todistuksen kurssista, joka oikeuttaa 5 teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutuksen tuntiin. Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueeseen 9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa päihteistä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä, antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa, päihdepotilaan kohtaamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen. Kurssi koostuu kuudesta osiosta. Jokaiseen osioon sisältyy tehtävä, jota voit pohtia itseksesi ja tarvittaessa kouluttajalääkärisi kanssa. Viimeisenä osiona on oppimisen tueksi tehty tentti. Osiot opiskeltuasi ja tentin hyväksytysti suorittamalla on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueiseen asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.


Taloustiedon itseopiskelukurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä oman työterveyshuoltoyksikön taloudelliset mahdollisuudet ja rajoitteet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Käsittelemme mm. sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia yrityksille, yhteiskunnalle ja työntekijöille itselleen, työhyvinvointitoimintaan ja työkykyjohtamiseen tehtyjen panostusten tuomia säästöjä sekä työterveyshuollon rahoitukseen liittyviä asioita. 

Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta. Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Tähän Tapauspankkiin on kerätty eri lähteistä ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä potilastapauksia. Tapaukset on ryhmitelty sairausryhmittäin. Tapaukset käsittelevät pääosin ammatillisen kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkeasioita, mutta muutamia erityisiä muita työhön liittyviä kliinisiä erityistapauksia on joukossa mukana. Tapausten yhteyteen on laitettu myös lähteitä ja viitteitä tapauksen teoreettisen tietopohjan varmentamiseksi. Sen lisäksi, että tapauksia voi pohtia ja ratkoa itsenäisesti sekä omatoimisesti syventyä aiheeseen, potilastapauksia voi hyödyntää myös osana kouluttajalääkärin ja erikoistujan ohjauskeskusteluja.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Tältä kurssialueelta löydät tapausselosteita seuraavista aihealueista:

 • alkoholismi
 • kipuileva myyjä
 • kuntoutustarpeen arviointi
 • kuulon heikkeneminen
 • lääkäripotilas
 • masennus
 • vesirokko ja raskaus

Voit käydä tapauksen läpi ensin itse ja keskustella siitä sitten ohjaajasi kanssa yksin tai ryhmässä. Katso tapaukseen liittyvä mallivastaus vasta pohdittuasi ensin itse tapausta. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Oletko aloittamassa työterveyshuoltoon erikoistumisen? Olet juuri oikealla kurssilla! Tarkoituksena on, että kurssin käytyäsi hallitset kokonaiskuvan erikoistumiskoulutuksesta ja sen vaatimuksista.
Saat tietoa siitä, mitä palveluita tulee suorittaa, mitä suorituksia erikoistumiskoulutukseen hyväksytään ja mitä muuta sinun on huomioitava kliinisen palvelun lisäksi, käytännön vinkkejä unohtamatta.
Myös TAU:n työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen opetushenkilökunta tulee jo heti tutuksi. 

Terveysalan työterveyshuolto -itseopiskelumateriaali

Kurssin tavoitteet:

 • osallistuja tuntee terveysalan työn erityispiirteet
 • osallistuja tuntee terveysalan työn kuormitus- ja voimavaratekijät
 • osallistuja osaa huomioida terveysalan työterveyshuollossa olennaiset tekijät

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: 4. Työpaikkaselvitys, 5. Työyhteisön toimivuuden edistäminen ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.

Terveysalan työterveyshuolto on itseopiskelukurssi, joka on tarkoitettu terveydenhuoltoalan työntekijöitä hoitaville työterveyden ammattilaisille. Tavoitteena on, että löydät materiaalista tietoa toimialan yleisimpiin työtä koskeviin erityispiirteisiin. Materiaalia voi hyödyntää itseopiskelussa tai esimerkiksi kouluttajan kanssa viikottaisten ohjaustapaamisten osana.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssin tavoitteena on oppia tieteellisen tutkimuksen perusteita ja tutkimuksen soveltamista työterveyshuollon käytäntöön. Tutkimuksen tekemisen prosessia pyritään esittelemään mahdollisimman käytännönläheisesti, siten että se antaa eväitä ja rohkeutta aloittaa tutkimuksen tekeminen siitä kiinnostuneille.

Kurssilla jaetaan tietoa ja esimerkkejä eri aihealueista ja vaiheista tutkimuksen teossa. Samanaikaisesti kurssin edetessä jokainen kurssille osallistuja tekee oman pienimuotoisen harjoitustutkimussuunnitelman tai halutessaan ihan oikean tutkimussuunnitelman.

Kurssilla opitaan soveltamaan opittua tietoa käytäntöön, kun omaa suunnitelmaa pohditaan ja edistetään aina samaa tahtia kun kurssin osa-alueita käydään läpi.

Kurssille voi osallistua suunnitteli sitten laadullista (kvalitatiivista) tai määrällistä (kvantitatiivista) tutkimusta,vaikka kurssin antama tuki painottuu jälkimmäiseen.

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Työterveyshuollolla on vastuu havaita tupakoijat, puuttua tupakointiin ja auttaa tupakoinnin lopetuksessa. Työterveyshuolto voi myös edistää ja tukea savuttomiin ympäristöihin siirtymisessä.

Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella tupakoinnin lopettamisen tukitoimia yhteistyössä työpaikan kanssa, osaa organisoida moniammatillisesti toteutetun tupakasta vieroituksen omassa työterveyshuoltoyksikössä sekä tuntee "Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus" Käypä hoito -suosituksen mukaisen potilaan kohtaamisen tupakasta vieroituksessa.

Kurssi on itseopiskelukurssi, joka sisältää kurssimateriaalia, videoita, tehtäviä sekä potilastapauksia. Kurssi sisältyy lokikirjan osaamisalueeseen 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Työ on loputtomien säädösten, tarinoiden ja huumoripläjäystenkin sikermä. Työelämätuntemus on puolestaan viime vuosien voimasanoja - ismi, jonka lisääntyvästi toivotaan päätyvän kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuuteen ja osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Työn luonne ja merkitys muuttuvat myös, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja vaikutukset… Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Tämä itseopiskelukurssi tarjoaa mahdollisuuden itsenäisesti perehtyä suomalaiseen työkulttuuriin ja -tapoihin.  Kurssi liittyy useiden Lokikirjan osaamisalueiden teemaan, eniten osaamisalue ykköseen: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää. Kurssi ei kerrytä teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssin tavoite on esitellä oleellisimpia asioita työhyvinvoinnin psykologisista perusteista, joita työterveyslääkärin tulee tietää. Se esittelee myös alalla käytettyjä teorioita, joita käytetään tutkimuksissa ja myös alan artikkeleissa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen työyhteisön toimivuuden edistäminen.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.

Työhön paluun tuki on aina tärkeä, mutta nyt myös hyvin ajankohtainen aihealue. Työkyvyn tuki on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämistä ja ylläpitämistä sekä työssä jatkamisen tukemista työuran kaikissa vaiheissa. Onnistunut työhön paluu pitkän poissaolon jälkeen on tärkeää ja sillä on merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös työurien pidentämisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kannalta.

Tämän kurssin tavoitteena on perehtyä työhön paluuseen ja siihen liittyviin tukitoimiin. Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen yksilön toimintakyvyn arviointi ja tukeminen sekä työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakson tavoitteisiin.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Työ- ja toimintakykyyn liittyvät etuudet ja niihin tarvittavat lääkärinlausunnot ovat keskeinen osa työterveyslääkärin työtä. Tässä kurssissa käydään läpi keskeiset työkyvyn arviointiin, lausuntojen laatimiseen ja kuntoutusvaihtoehtoihin liittyvät asiat esimerkkitapausten avulla. Kurssi sisältää osiot sosiaalivakuutuksen lakisääteisestä taustasta, vakuutuslääketieteellisen arvioinnin perusteista, sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta, toimintakyvyn arvioinnista, työtapaturmista osana sosiaalivakuutusta, Kelan järjestämästä ja työterveyshuoltolakiin perustuvasta kuntoutuksesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä. 

Tavoitteet: 

 • oppia sosiaalivakuutuksen lakiperusta ja soveltamisalueet
 • tunnistaa sosiaalivakuutuksen alueella toimivan asiantuntijalääkärin ja hoitavan lääkärin näkökulmien ero
 • tunnistaa Kelan terveysperusteiset etuudet eri potilasryhmille ja työterveyshuollon mahdollisuudet kuntoutuksen toteuttamiseen

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti. 

Näemme muotoja, värejä ja liikettä. Kaikkien kolmen alueen näkötoiminnat tulisi muistaa työnäköä ja työkykyä arvioitaessa. Kurssilla käsitellään työnäköä laajasti; näön tutkimista työterveyshuollossa ja näkemiseen liittyvien olosuhteiden selvittämistä työympäristössä.

Kurssilla tutustut esimerkiksi työpaikkaselvityksessä työnäkemisen kannalta huomioitaviin seikkoihin. Lisäksi tutustutaan mm. Valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä ja sen soveltamiseen käytännön työterveyshuollossa. Kurssilla pohditaan myös terveystarkastuksiin sisältyvää näön tutkimista eri kannoilta.

Kurssiin liittyy kattava oppimateriaali ja tapaustehtäviä. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä, 7) Sairaanhoito työterveyshuollossa, tunnistaen työhön liittyvät sairaudet, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit ja 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Mitä kaikkea työterveyshuollon koulutusohjelma pitää sisällään? Lyhentävätkö vuosilomat palveluaikaa? Mitä lokikirjaa käytän?

Kurssin tavoitteena on antaa erikoistumistaan aloittavalle lääkärille kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot erikoistumisopintojen vaatimuksista käytännönläheisesti. Verkkokurssi on suunniteltu täydentämään pakollista starttiseminaaria/lähiopetuspäivää, mutta kurssi toimii myös asioiden kertaamiseen erikoistumisopintojen edetessä. Mukana on mm. kattavasti usein kysyttyjä kysymyksiä, joihin on vuosien varrella kaivattu vastauksia.

Kurssi on itseopiskelukurssi, josta ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Työterveyshuolto tutuksi erikoistuvalle lääkärille -kurssi sopii erinomaisesti työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ensimmäiseksi kurssiksi ja tehtäväksi jo erikoistumiseen liittyvän koejakson alussa/aikana. Kurssin aikana erikoistuva muodostaa hyvän yleiskäsityksen työterveyshuollosta, sen perusteista ja tavoitteista, sen erityiskysymyksistä ja -osaamisesta. Kurssin jälkeen hän myös ymmärtää moniammatillisuuden, työpaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön sekä muun terveydenhuollon kanssa tehtävän yhteistyön sekä alan yhteiskunnallisen merkityksen. Kurssin aiheita voi läpikäydä ja syventää viikottaisissa ohjauskeskusteluissa ja sen sisältö auttaa myös erikoistumissuunnitelman laatimisessa.

Kurssimuotoisen koulutuksen tunnit 5 h. Kokonaiskesto 5-10 h. Lokikirjan osaamisalueet: kaikki.

Lisätietoja työterveyshuollon kliininen opettaja jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

                                                                                                                         TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020). 

Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - Työterveyshuolto tutuksi on verkko-oppimismateriaali, jonka tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi. Animaatioiden, muiden tiivistettyjen materiaalien ja linkkien avulla saa vinkkejä yhteistyöhön sekä hyvän yleiskäsityksen työterveyshuoltojen työstä, erityisosaamisista ja tekemisen tavoista työkyvyn tukemisessa. Oppimismateriaali on suunnattu lääkäreille, hoitajille ja muille terveysalan toimijoille. Materiaalia saa hyödyntää terveydenhuollon esittely- ja koulutuskäytössä vapaasti. Materiaali on tuotettu osana TYÖKE-projektia. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen
ja työikäisten terveyteen (2017-2020).