Työterveyshuollossa työskennellessä on tärkeää osata epäillä työperäistä syytä työntekijän sairauden taustalta. Ammattitautia epäiltäessä työterveyshuollossa tehdään alustavat tutkimukset ja erotusdiagnostiset selvitykset. Työterveyslääkäri voi hoitaa osan ammattitaudeista itse

Kurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat; käsitteet, lainsäädäntö, ilmoitusvelvollisuus, tavallisimpien ammattitautien yleisyys, ammattitautien selvittäminen ja tutkimusten porrastus.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 8. Sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit.

tapaturmatKurssin jälkeen osallistuja osaa laatia hyvän E-lausunnon ("E-todistus"), tuntee E-lausunnon käyttöaiheet ja tuntee tapaturmalajien perustiedot, lainsäädännölliset ja käytännölliset erot sekä korvausten sisällöt (ammattitaudit pois lukien) koskien sosiaali- ja lakisääteisiä vakuutuksia.

Kurssi on itseopiskelukurssi ja se koostuu kurssimateriaalista ja tehtävistä. Kurssin lopuksi laaditaan E-lausunto, jonka tehtyään kurssista saa 5 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Maksalaatikon valmistustaKurssin tavoitteena on  perehdyttää elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hallintaan.
Aihealueina käsitellään mm. alan erityispiirteitä terveystarkastuksineen ja hygieniavaatimuksineen
sekä jauhopölyaltistumista, toistotyötä ja lämpötyöolosuhteita.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 5. Työpaikkaselvitys ja 7. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot epidemiologiasta ja edistää työterveyttä koskevien epidemiologisten tutkimusten tulkinnan taitoa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueiseen 3. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

kemikaalitKurssin sisältö:

 • Kemialliset tekijät työssä
 • Kemikaaliturvallisuus työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoimintana
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi
 • Kemikaalialtistumisen ja terveysriskien hallinta

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kemikaalien terveysriskien arvioinnin periaatteet, osaa etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja tietää keinoja kemikaalialtistumisen arviointiin ja altistumisen hallintaan. Osallistuja tuntee myös työterveyshuollon velvollisuudet ja roolin liittyen työpaikan kemikaaliturvallisuuteen.

Avainsanat: REACH, ASA, työlääketiede

konepajatyoKurssilla käsitellään konepajatyön terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta.

Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa.

Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 5. Työpaikkaselvitys ja 7. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä

liikenneTällä kurssilla opit kohtaamaan ja ratkaisemaan eteen tulevia kuljetusalaan ja ajokykyyn liittyviä ongelmia tapausten avulla. Kurssin tavoitteena on perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä.

Kurssi koostuu seuraavista osista:

1. Kuljetusala ja ajoterveys
2. Ammattikuljettajan keskeiset terveysriskit ja kuormitustekijät
3. Ajoterveyden ja työkyvyn erityiskysymyksiä
4. Työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset
5. Työkyvyn tukeminen

Kurssi on itseopiskelukurssi, josta ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


kuntoutusTämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tuki- työssä korostuu työterveyshuollon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja työntekijäkohtainen, yhteistyö.

Kurssi on suljettu ja sitä päivitetään vuonna 2017.

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait ja asetukset. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja.

Pääpaino tässä lakipakin ensimmäisessä osassa on puhtaasti työterveyshuoltoa koskevassa työterveyshuoltolainsäädännössä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait.Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.


MYTTKurssille on koottu perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon keskeisesti liittyvistä asioista.

Kurssin käytyään osallistuja

 • tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita
 • osaa soveltaa työterveyshuollon osaamistaan maatalousyrittäjien kohderyhmässä
 • osaa tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa työhyvinvoinnin lisäämiseksi
 • tunnistaa yleisimmät maatalouden työolojen riskit, maatalousyrittäjän keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit
 • tuntee maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteet ja osaa ohjata sopivaan kuntoutukseen

Kurssin laajuus on 5 h teoreettisia kurssimuotoista koulutusta, josta työterveyshuollon erikoistumistaan suorittava lääkäri saa todistuksen verkkotentin hyväksytysti suoritettuaan. Verkkotentti avataan pyynnöstä suoritettavaksi, pyynnöt ja lisätiedot marianne.rytkonen(at)uef.fi

Tällä itseopiskelukurssilla voi perehtyä suomalaisen työn,historia

työlääketieteen ja työterveyshuollon historiaan.

Tämän kurssin jälkeen:

 • osallistuja tuntee suomalaisen työn, työlääketieteen ja työterveyshuollon historian
 • osallistujalla on selkeä käsitys nykykäytäntöön johtaneista tekijöistä
 • osallistuja ymmärtää työn ja yhteiskunnallisen kehityksen merkityksen työterveyshuollon kehitykselle
 • osallistujan työterveyslääkäri-identiteetti vahvistuu

Hyväksytysti suoritetun oppimistehtävän jälkeen erikoistujalla on mahdollisuus saada kurssista teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja yht. 5 h. Kurssi vastaa ensisijaisesti lokikirjan osaamisalue ykkösen oppimistavoitteisiin.

Kurssi antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen, päihdepotilaan kohtaamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen työterveyshuollossa.

Verkkokurssi sisältää itseopiskelumateriaalia tekstin, lyhyiden näyteltyjen videoiden sekä haastattelujen muodossa ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluaiheita.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 9. Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Tälle kurssille tarvitset kurssiavaimen. Voit tiedustella sitä Heli Parviaiselta (heli.parviainen (at) uta.fi)

Taloustiedon kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä oman työterveyshuoltoyksikön taloudelliset mahdollisuudet ja rajoitteet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Käsittelemme mm. sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia yrityksille, yhteiskunnalle ja työntekijöille itselleen, työhyvinvointitoimintaan ja työkykyjohtamiseen tehtyjen panostusten tuomia säästöjä sekä työterveyshuollon rahoitukseen liittyviä asioita. 

Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 4. Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito ja 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

liikenneTähän Tapauspankkiin on kerätty eri lähteistä ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä potilastapauksia. Tapaukset on ryhmitelty sairausryhmittäin. Tapaukset käsittelevät pääosin ammatillisen kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkeasioita, mutta muutamia erityisiä muita työhön liittyviä kliinisiä erityistapauksia on joukossa mukana. Tapausten yhteyteen on laitettu myös lähteitä ja viitteitä tapauksen teoreettisen tietopohjan varmentamiseksi. Sen lisäksi, että tapauksia voi pohtia ja ratkoa itsenäisesti sekä omatoimisesti syventyä aiheeseen, potilastapauksia voi hyödyntää myös osana kouluttajalääkärin ja erikoistujan ohjauskeskusteluja.


tapauksetTältä kurssialueelta löydät tapausselosteita seuraavista aihealueista

 • alkoholismi
 • kipuileva myyjä
 • kuntoutustarpeen arviointi
 • kuulon heikkeneminen
 • lääkäripotilas
 • masennus
 • vesirokko ja raskaus

Voit käydä tapauksen läpi ensin itse ja keskustella siitä sitten ohjaajasi kanssa yksin tai ryhmässä. Katso tapaukseen liittyvä mallivastaus vasta pohdittuasi ensin itse tapausta.

tärinä

Tämän kurssin käytyäsi

 • osaat arvioida tärinäaltistumista
 • osaat arvioida tärinän terveyshaittoja
 • tiedät, miten tärinätauti ammattitautina diagnosoidaan

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tietoaineisto sisältää materiaalia koko kehon tärinästä. Kliininen osio keskittyy vain käsiin kohdistuvan tärinän aiheuttamaan ammattitautiin: tärinätautiin.

Aineistossa on seuraavat osat:

 • Kurssimateriaali
 • Vaiheittainen "Rautalankamalli" tärinäaltistumisen arvioinnin suorittamisesta
 • Harjoitustehtävät, joissa on kysymyksiä tärinätaudista, tärinäaltistumisen arvioimisesta ja tärinältä suojautumisesta
 • Potilastapaukset, joissa opittua sovelletaan työlääketieteellisestä näkökulmasta

yhteistyöTyöterveyshuollolla on vastuu havaita tupakoijat, puuttua tupakointiin ja auttaa tupakoinnin lopetuksessa. Työterveyshuolto voi myös edistää ja tukea savuttomiin ympäristöihin siirtymisessä.

Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella tupakoinnin lopettamisen tukitoimia yhteistyössä työpaikan kanssa, osaa organisoida moniammatillisesti toteutetun tupakasta vieroituksen omassa työterveyshuoltoyksikössä sekä tuntee "Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus" Käypä hoito -suosituksen mukaisen potilaan kohtaamisen tupakasta vieroituksessa.

Kurssi on itseopiskelukurssi, joka sisältää kurssimateriaalia, videoita, tehtäviä sekä potilastapauksia. 

Kurssi sisältyy lokikirjan osaamisalueeseen 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

 

työelämä

Työ on loputtomien säädösten, tarinoiden ja huumoripläjäystenkin sikermä. Työelämätuntemus on puolestaan viime vuosien voimasanoja - ismi, jonka lisääntyvästi toivotaan päätyvän kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuuteen ja osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Työn luonne ja merkitys muuttuvat myös, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja vaikutukset… Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Tässä tarjoamme Sinulle aiheesta yhden sikerämän; ota itseopiskelu-kurssi hyötykäyttöön!  Kurssilla voit itsenäisesti perehtyä suomalaiseen työkulttuuriin ja -tapoihin. Samalla saat haltuusi  työelämätuntemuksen aabeeceen!

Kurssista saa teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen viisi tuntia kurssin lopputehtävän hyväksytysti tekemällä.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Kurssin tavoite on esitellä oleellisimpia asioita työhyvinvoinnin psykologisista perusteista, joita työterveyslääkärin
tulee tietää. Se esittelee myös alalla käytettyjä teorioita, joita käytetään tutkimuksissa ja myös alan artikkeleissa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 6. Työyhteisön toimivuuden edistäminen.

työnäköNäemme muotoja, värejä ja liikettä. Kaikkien kolmen alueen näkötoiminnat tulisi muistaa työnäköä ja työkykyä arvioitaessa.

Kurssilla käsitellään työnäköä laajasti; näön tutkimista työterveyshuollossa ja näkemiseen liittyvien olosuhteiden selvittämistä työympäristössä.

Kurssilla tutustut esimerkiksi työpaikkaselvityksessä työnäkemisen kannalta huomioitaviin seikkoihin. Lisäksi tutustutaan mm. Valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä ja sen soveltamiseen käytännön työterveyshuollossa. Kurssilla pohditaan myös terveystarkastuksiin sisältyvää näön tutkimista eri kannoilta.

Kurssiin liittyy kattava oppimateriaali ja tapaustehtäviä. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä, 7) Sairaanhoito työterveyshuollossa, tunnistaen työhön liittyvät sairaudet, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit ja 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

omenaKurssi on tarkoitettu erityisesti työterveyshuollossa työnsä vasta aloittaneille lääkäreille. Kurssin jälkeen osallistujalla on hyvä yleiskäsitys siitä, mitä työterveyshuollossa tehdään ja mitä työterveyshuollon erityisosaaminen on.

Kurssi valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja kliininen opettaja Jarmo Heikkinen email jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Voinko auttaa? Vuorovaikutustaitoja työterveyslääkäreille -itseopiskelu kurssilla voi perehtyä motivoivan haastattelun tekniikkaan tavoitteena potilaan parempi sitoutuminen tarvittaviin hoitoihin ja elämäntapamuutoksiin. Kurssi vastaa ensisijaisesti lokikirjan osaamisalue kolmen (Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt) oppimistavoitteisiin.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi