Itseopiskelu

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut itseopiskelukurssit ja -aineistot aakkosjärjestyksessä. Suurimpaan osaan koulutuksista pääset vierailijana ilman tunnuksia tai kirjautumalla tunnuksillasi ilman avainta. Mikäli haluat suorittaa kurssin tehtäviä kirjaudu kurssilla ollessasi vasemmalta löytyvästä lohkosta "Asetukset" ja valitse "Lisää minut tälle kurssille.". Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset


Työterveyshuollossa työskennellessä on tärkeää osata epäillä työperäistä syytä työntekijän sairauden taustalta. Ammattitautia epäiltäessä tehdään alustavat tutkimukset ja erotusdiagnostiikka, sekä pyritään työnantajan kanssa yhteistyössä siihen, että työ on terveellinen ja turvallinen. Diagnoosin jälkeen pohditaan jatkoa, esim. työn muokkaus- tai sijoitusvaihtoehtoja soveltuvampaan työhön.

Kurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat. Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 7. Sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit.

Kurssi on päivitetty 2017.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


tapaturmatKurssin jälkeen osallistuja osaa laatia hyvän E-lausunnon ("E-todistus"), tuntee E-lausunnon käyttöaiheet ja tuntee tapaturmalajien perustiedot, lainsäädännölliset ja käytännölliset erot sekä korvausten sisällöt (ammattitaudit pois lukien) koskien sosiaali- ja lakisääteisiä vakuutuksia.

Kurssi on itseopiskelukurssi ja se koostuu kurssimateriaalista ja tehtävistä. Kurssin lopuksi laaditaan E-lausunto, jonka tehtyään kurssista saa 5 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hallintaan. Aihealueina käsitellään mm. alan erityispiirteitä terveystarkastuksien yhteydessä, hygieniavaatimuksia sekä jauhopölyaltistumista, toistotyötä ja lämpötyöolosuhteita.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 4. Työpaikkaselvitys ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.

Kurssi on päivitetty 2017.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot epidemiologiasta ja edistää työterveyttä koskevien epidemiologisten tutkimusten tulkinnan taitoa. Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueiseen 3. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt. 

Kurssi on päivitetty 2017.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.

kemikaalitKurssin sisältö:

 • Kemialliset tekijät työssä
 • Kemikaaliturvallisuus työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoimintana
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi
 • Kemikaalialtistumisen ja terveysriskien hallinta

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kemikaalien terveysriskien arvioinnin periaatteet, osaa etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja tietää keinoja kemikaalialtistumisen arviointiin ja altistumisen hallintaan. Osallistuja tuntee myös työterveyshuollon velvollisuudet ja roolin liittyen työpaikan kemikaaliturvallisuuteen.

Avainsanat: REACH, ASA, työlääketiede

Kurssilla käsitellään konepajatyötä, sen terveysvaaroja ja niiden hallintaa, erityisesti hitsaustyön näkökulmasta. Aihealueita mm. ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Kurssin tavoitteena on myös tutustuttaa kurssilaiset hitsauksessa käytettäviin erilaisiin laitteisiin sekä eri hitsausmenetelmiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 4. Työpaikkaselvitys ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä.  

Kurssi on päivitetty 2017.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


liikenneTällä kurssilla opit kohtaamaan ja ratkaisemaan eteen tulevia kuljetusalaan ja ajokykyyn liittyviä ongelmia tapausten avulla. Kurssin tavoitteena on perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä.

Kurssi koostuu seuraavista osista:

1. Kuljetusala ja ajoterveys
2. Ammattikuljettajan keskeiset terveysriskit ja kuormitustekijät
3. Ajoterveyden ja työkyvyn erityiskysymyksiä
4. Työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset
5. Työkyvyn tukeminen

Kurssi on itseopiskelukurssi, josta ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait ja asetukset. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja.

Pääpaino tässä lakipakin ensimmäisessä osassa on puhtaasti työterveyshuoltoa koskevassa työterveyshuoltolainsäädännössä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait.Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

MYTTKurssille on koottu perustiedot maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon keskeisesti liittyvistä asioista.

Kurssin käytyään osallistuja

 • tuntee maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa maatalousyrittäjien hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita
 • osaa soveltaa työterveyshuollon osaamistaan maatalousyrittäjien kohderyhmässä
 • osaa tehdä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja heidän sidosryhmiensä kanssa työhyvinvoinnin lisäämiseksi
 • tunnistaa yleisimmät maatalouden työolojen riskit, maatalousyrittäjän keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit
 • tuntee maatalousyrittäjien lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erityispiirteet ja osaa ohjata sopivaan kuntoutukseen

Kurssin laajuus on 5 h teoreettisia kurssimuotoista koulutusta, josta työterveyshuollon erikoistumistaan suorittava lääkäri saa todistuksen verkkotentin hyväksytysti suoritettuaan. Mikäli haluat suorittaa tentin sinun tulee kirjautua kurssilla ollessasi vasemmalta löytyvästä lohkosta "Asetukset" ja valitse "Lisää minut tälle kurssille." Hyväksytyn tentinsuorituksen jälkeen todistuksen voi printata itselleen kurssialueelta, jonne se ilmestyy hyväksynnän jälkeen. 


Tällä kurssilla työterveyshuollon ammattihenkilöt tulevat tutuiksi ja yhdessä pohditaan, miten moniammatillista toimintaa ja osaamista parhaiten hyödynnetään. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää moniammatillisuuden hyödyllisyyden ja tuntee sen mahdollisuudet työssään.

Kurssi valmistuu 2018. 


Tällä itseopiskelukurssilla voi perehtyä suomalaisen työn,historia

työlääketieteen ja työterveyshuollon historiaan.

Tämän kurssin jälkeen:

 • osallistuja tietää suomalaisen työn, työlääketieteen ja työterveyshuollon historian
 • osallistujalla on käsitys työterveyshuollon nykykäytäntöön johtaneista tekijöistä
 • osallistuja ymmärtää työn ja yhteiskunnallisen kehityksen merkityksen työterveyshuollon kehitykselle
 • osallistujan työterveyslääkäri-identiteetti vahvistuu

Hyväksytysti suoritetun oppimistehtävän jälkeen erikoistujalla on mahdollisuus saada kurssista teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja yht. 5 h. Kurssi vastaa ensisijaisesti lokikirjan osaamisalue ykkösen oppimistavoitteisiin.


Kurssin tavoitteena on pohtia ammatillisen identiteetin kehittymistä erikoislääkärikoulutuksen aikana ja näkökulmasta. Mistä tunnistaa työterveyslääkärin? Millaiset tekijät vaikuttavat identiteetin kehittymiseen? Miten identiteetin kehittymiseen voi itse vaikuttaa? Entä miten siihen vaikutetaan koulutuksen keinoin? Miten määrittelet identiteettisi ammattilaisena? Koulutus lisää ymmärrystä professionaalisuuden merkityksestä.

Kurssi on tulossa v.2018.

Kurssi antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen, päihdepotilaan kohtaamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen työterveyshuollossa.

Verkkokurssi sisältää itseopiskelumateriaalia tekstin, lyhyiden näyteltyjen videoiden sekä haastattelujen muodossa ja niihin liittyviä tehtäviä ja keskusteluaiheita.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 9. Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Tälle kurssille tarvitset kurssiavaimen. Voit tiedustella sitä Heli Parviaiselta (heli.parviainen (at) uta.fi)

Taloustiedon kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä oman työterveyshuoltoyksikön taloudelliset mahdollisuudet ja rajoitteet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Käsittelemme mm. sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia yrityksille, yhteiskunnalle ja työntekijöille itselleen, työhyvinvointitoimintaan ja työkykyjohtamiseen tehtyjen panostusten tuomia säästöjä sekä työterveyshuollon rahoitukseen liittyviä asioita. 

Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 4. Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito ja 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

liikenneTähän Tapauspankkiin on kerätty eri lähteistä ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä potilastapauksia. Tapaukset on ryhmitelty sairausryhmittäin. Tapaukset käsittelevät pääosin ammatillisen kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkeasioita, mutta muutamia erityisiä muita työhön liittyviä kliinisiä erityistapauksia on joukossa mukana. Tapausten yhteyteen on laitettu myös lähteitä ja viitteitä tapauksen teoreettisen tietopohjan varmentamiseksi. Sen lisäksi, että tapauksia voi pohtia ja ratkoa itsenäisesti sekä omatoimisesti syventyä aiheeseen, potilastapauksia voi hyödyntää myös osana kouluttajalääkärin ja erikoistujan ohjauskeskusteluja.


tapauksetTältä kurssialueelta löydät tapausselosteita seuraavista aihealueista

 • alkoholismi
 • kipuileva myyjä
 • kuntoutustarpeen arviointi
 • kuulon heikkeneminen
 • lääkäripotilas
 • masennus
 • vesirokko ja raskaus

Voit käydä tapauksen läpi ensin itse ja keskustella siitä sitten ohjaajasi kanssa yksin tai ryhmässä. Katso tapaukseen liittyvä mallivastaus vasta pohdittuasi ensin itse tapausta.

tärinä

Tämän kurssin käytyäsi

 • osaat arvioida tärinäaltistumista
 • osaat arvioida tärinän terveyshaittoja
 • tiedät, miten tärinätauti ammattitautina diagnosoidaan

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tietoaineisto sisältää materiaalia koko kehon tärinästä. Kliininen osio keskittyy vain käsiin kohdistuvan tärinän aiheuttamaan ammattitautiin: tärinätautiin.

Aineistossa on seuraavat osat:

 • Kurssimateriaali
 • Vaiheittainen "Rautalankamalli" tärinäaltistumisen arvioinnin suorittamisesta
 • Harjoitustehtävät, joissa on kysymyksiä tärinätaudista, tärinäaltistumisen arvioimisesta ja tärinältä suojautumisesta
 • Potilastapaukset, joissa opittua sovelletaan työlääketieteellisestä näkökulmasta

yhteistyöTyöterveyshuollolla on vastuu havaita tupakoijat, puuttua tupakointiin ja auttaa tupakoinnin lopetuksessa. Työterveyshuolto voi myös edistää ja tukea savuttomiin ympäristöihin siirtymisessä.

Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella tupakoinnin lopettamisen tukitoimia yhteistyössä työpaikan kanssa, osaa organisoida moniammatillisesti toteutetun tupakasta vieroituksen omassa työterveyshuoltoyksikössä sekä tuntee "Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus" Käypä hoito -suosituksen mukaisen potilaan kohtaamisen tupakasta vieroituksessa.

Kurssi on itseopiskelukurssi, joka sisältää kurssimateriaalia, videoita, tehtäviä sekä potilastapauksia. 

Kurssi sisältyy lokikirjan osaamisalueeseen 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

 

työelämä

Työ on loputtomien säädösten, tarinoiden ja huumoripläjäystenkin sikermä. Työelämätuntemus on puolestaan viime vuosien voimasanoja - ismi, jonka lisääntyvästi toivotaan päätyvän kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuuteen ja osaamisen repertuaariin. Työelämä muuttuu, joka päivä se on erilainen. Työn luonne ja merkitys muuttuvat myös, tekemisen tavat, sen sosiaaliset aspektit ja vaikutukset… Muutummeko me sen mukana? Voiko työterveyslääkäri toimia ilman työn, työpaikan ja työelämän tuntemusta?

Tässä tarjoamme Sinulle aiheesta yhden sikerämän; ota itseopiskelu-kurssi hyötykäyttöön!  Kurssilla voit itsenäisesti perehtyä suomalaiseen työkulttuuriin ja -tapoihin. Samalla saat haltuusi  työelämätuntemuksen aabeeceen!

Kurssista saa teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen viisi tuntia kurssin lopputehtävän hyväksytysti tekemällä.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Kurssin tavoite on esitellä oleellisimpia asioita työhyvinvoinnin psykologisista perusteista, joita työterveyslääkärin tulee tietää. Se esittelee myös alalla käytettyjä teorioita, joita käytetään tutkimuksissa ja myös alan artikkeleissa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 5. Työyhteisön toimivuuden edistäminen.

Kurssi on päivitetty 2017.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.
Työhön paluun tuki on aina tärkeä, mutta nyt myös hyvin ajankohtainen aihe.-alue.
Työkyvyn tuki on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämistä ja ylläpitämistä sekä työssä jatkamisen tukemista työuran kaikissa vaiheissa. Onnistunut työhön paluu pitkän poissaolon jälkeen on tärkeää ja sillä on merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös työurien pidentämisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kannalta.

Tämän kurssin tavoitteena on perehtyä työhön paluuseen ja siihen liittyviin tukitoimiin. Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 8. yksilön toimintakyvyn arviointi ja tukeminen sekä työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakson tavoitteisiin.

Kurssi 2017.


Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä. Tämän kurssin fokus on työterveyslääkärin tekemässä työturvallisuustyössä. Kurssin jälkeen erikoistuja tuntee työturvallisuustyön perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän. Kurssilla käsitellään myös alan tietolähteitä, tilastoja ja juridiikkaa, ja se valmistaa osaltaan myös tavoitteellisten työpaikkaselvityskäyntien tekemiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kurssi sisältää ennakkotehtäviä, lukupiirin ja skype-tapaamisia.

Kurssi valmistuu 2018.


työnäköNäemme muotoja, värejä ja liikettä. Kaikkien kolmen alueen näkötoiminnat tulisi muistaa työnäköä ja työkykyä arvioitaessa.

Kurssilla käsitellään työnäköä laajasti; näön tutkimista työterveyshuollossa ja näkemiseen liittyvien olosuhteiden selvittämistä työympäristössä.

Kurssilla tutustut esimerkiksi työpaikkaselvityksessä työnäkemisen kannalta huomioitaviin seikkoihin. Lisäksi tutustutaan mm. Valtioneuvoston päätökseen näyttöpäätetyöstä ja sen soveltamiseen käytännön työterveyshuollossa. Kurssilla pohditaan myös terveystarkastuksiin sisältyvää näön tutkimista eri kannoilta.

Kurssiin liittyy kattava oppimateriaali ja tapaustehtäviä. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueeseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä, 7) Sairaanhoito työterveyshuollossa, tunnistaen työhön liittyvät sairaudet, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit ja 9) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Kurssi on suunnattu työterveyshuollossa
työnsä vasta aloittaneille tai aloittamassa
oleville lääkäreille. Kurssin jälkeen osallistujalla on hyvä yleiskäsitys siitä,  mitä työterveyshuollossa tehdään ja mitä työterveyshuollon erityisosaaminen on.
Kurssi valmistuu vuoden 2017  loppuun mennessä.
 
Lisätietoja  kliininen opettaja Jarmo Heikkinen email jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Voinko auttaa? Vuorovaikutustaitoja työterveyslääkäreille -itseopiskelu kurssilla voi perehtyä motivoivan haastattelun tekniikkaan tavoitteena potilaan parempi sitoutuminen tarvittaviin hoitoihin ja elämäntapamuutoksiin. Kurssi vastaa ensisijaisesti lokikirjan osaamisalue kolmen (Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt) oppimistavoitteisiin.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi