Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Ajankohta: 7.10.2020 13.30-18.30
Paikka: Helsinki (tarkempi koulutustila ilmoitetaan myöhemmin)

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: yhdestä seminaarista saa 3 tuntia

Ajan hermolla –seminaarit käynnistettiin keväällä 2017 ja kokemukset niistä ovat olleet myönteisiä. Seminaareja järjestetään kahdesti vuonna 2020 ja niiden aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa sekä muut koulutustoimintaan sitoutuneet henkilöt koulutuspaikoissa ja sidosryhmissä.

Työnimenä seminaarilla on “Kevään 2020 poikkeusolot työterveyden näkökulmasta – kohti tulevaisuutta”.

Asiantuntijoiksi ja keskustelujen innoittajiksi kutsumme mukaan heitä, jotka ovat olleet työssään koronaepidemian etulinjassa. Lisäksi mukana on kertomuksia, miten poikkeusolot ovat koskettaneet työtä, työelämää ja meitä työterveyslääkäreitä. Suuntamme lopuksi katseen tulevaan ja siihen mitä olemme tästä keväästä oppineet.

Lähetämme tarkemman ohjelman ja ohjeet ilmoittautumiseen pian kesäloman jälkeen. Kokouksen järjestäjinä pidätämme oikeuden muutoksiin, jos tilanteet meillä tai maailmalla sitä edellyttävät.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt, Asta Toivonen ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tervetuloa opiskelemaan ammattikuljettajien ajoterveyttä!

Työterveys- ja yleislääkäri joutuu usein työssään arvioimaan ajokykyä ja henkilön työkykyä ajotyöhön. EU-määräykset ja uusi lainsäädäntö ovat lisänneet uusia vaatimuksia ajotyökyvyn arvioinnille. Ajoterveyttä tulisi arvioida kaikilla vastaanotoilla ja etenkin sairastuessa.

Kurssiin kuuluu kaksi lähipäivää, jotka järjestetään 8.10. ja 12.11. klo 13-16. Lähipäivät pidetään Turussa, mutta niihin on mahdollista myös osallistua etäyhteyden kautta.  

Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa ajoterveyskriteereistä ja ammattikuljettajan riskitekijöistä työssään, ja antaa valmiuksia mm. ammattikuljettajan päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa tulee arvioida myös ajoterveyskysymyksiä tarvittaessa henkilöautokorttiluokassa, jos työtehtävään kuuluu autolla ajoa tai pidempää työmatkaa. Kurssin tavoitteena on myös perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä esimerkkitapauksien avulla. Oleellista on hahmottaa, milloin oma kannanotto riittää ja milloin tarvitaan toisen alan erikoislääkärin tai moniammatillisen raadin kannanottoa

Osallistumalla molempiin lähipäiviin ja oppimispäiväkirjan hyväksytysti palauttamalla on mahdollista saada 15 h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy lokikirjan osaamisalueiseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä ja 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: työpajat 22.9. ja 3.12. sekä kolmas työpaja pidetään vuoden vaihteessa. Työpajat pyritään pitämään lähiopetustilaisuuksina
Helsingissä.
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 9 t

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä –kurssi toteutetaan vaihtuvien teemojen mukaisesti kolmena työpajana. Työpajoissa käsitellään tapauspohjaisesti työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita. Tapauksiin haetaan ratkaisuja keskustellen yhdessä erikoistujien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kurssilla sovelletaan osin lainsäädäntöä ja muita tapauksiin liittyviä ohjeistuksia. Tavoitteena on vahvistaa työterveyslääkärin ammatillista roolia ja –identiteettiä haastavissa tilanteissa. 

I. 22.9.2020 klo 12-16 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen työterveyslääkärin työssä, mukana asiantuntijoina dos. ylilääkäri Ritva Halila, STM ja lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM.

II. 3.12.2020 klo 12-16 Työkyvyn arviointiin liittyvät eettis-juridiset kysymykset, mukana Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Susanne Heikinheimo, Keva; sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK; professori Riitta Sauni, Tampereen yliopisto.

III. Vuoden 2021 alussa (tarkentuu myöhemmin) klo 12-16 Eettis-juridiset haasteet ja lausunnot työhön sopivuuden arvioinnissa

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. 

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9 asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssin suoritukseen vaaditaan verkkokurssin osioiden tehtäviin vastaaminen ja monivalintakysymyksistä muodostuvan lopputentin hyväksyttävä suoritus.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020.

Lisätietoja riitta.luoto @tuni.fi


Arrangeras av Helsingfors universitet i sammarbetet med Arbetshälsoinstitutet
Tidspunkt: 2-3.11.2020 i Helsingfors
Antalet teoretiska kurstimmar: 12 t

Kursen är riktad åt alla specialiserande företagsläkare och deras handledare som användar svenska i sitt arbete oavsett modersmål. Målet är att lära sig de kunskaper, färdigheter och tänkesätt som behövs för att kunna effektivt använda olika rehabiliterigsformer för sina kunder.

Info: Heidi Furu ja Heta Lindblom (förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Ilmoittautuminen tulossa

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa
Ajankohta: 2-3.11.2020 Helsingissä
Paikka: Työterveyslaitos
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 12 t

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki ruotsia työssään käyttävät erikoistuvat ja heidän ohjaajansa äidinkielestä riippumatta. Tavoitteena on oppia taitoja, valmiuksia ja ajatusmalleja, joita tarvitaan, jotta voisi hyödyntää kuntoutusjärjestelnmää tehokkaasti asiakastyössä.

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään Joensuussa to 29.10.2020

Aluetapaaminen on tarkoitettu Joensuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille, koulutustyöterveysasemien edustajille, ja yleislääkäreille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Ohjelma tulee tänne myöhemmin, ja siinä on mukana ilmoittautumistiedot. 

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  


Työterveyshuollon aluetapaaminen Jyväskylässä 21.10.2020 klo 12:00-15:30. Tilaisuus järjestetään Työterveys Laineen tiloissa, Hannikaisenkatu 11-13.


Aluetapaaminen on tarkoitettu Jyväskylän alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Ohjelma ja ilmoittautumistiedot.

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  

Työterveyshuollon aluetapaaminen järjestetään 28.10.2020 Kuopiossa. Ohjelma ja ilmoittautumistiedot tulevat tänne viimeistään elokuussa. Aluetapaaminen on tarkoitettu Kuopion alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään Mikkelissä 26.8.2020.Tilaisuus järjestetään Etelä-Savon Työterveys Oy:n tiloissa, Maaherrankatu 13. Aluetapaaminen on tarkoitettu Mikkelin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille ne kartuttavat teoreettista kurssimuotoista koulutusta 3 h.

Tapaamisen ohjelma ja ilmoittautumistiedot. Paikallinen yhteyshenkilö on Pirkko Valtola. Ohjelmaan liittyvät lisätiedot/tiedustelut jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.


Ohjattu verkkokurssi 4.9.2020-31.1.2021

Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset. Kurssin suoritustapoina ovat luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Ilmoittautuminen: 28.8. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/95139A9E3D7FFE14

Katso koulutuksen esite tästä.

Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: 1.9.-31.10.2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 10 t
Verkkokurssi

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssi valmentaa näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Koulutuksen materiaalit ovat lyhyitä videoluentoja, jotka perehdyttävät tietokantojen tietosisältöön ja käyttötekniikkaan. Omaa käyttötaitoa pääsee kehittämään harjoitustehtävillä, joiden ratkaisemiseen käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

Ilmoittaudu

Lisätietoja: Maarit Malin ja Kalle Romanov (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Kokkolassa 10.12.2020

Aluetapaaminen on tarkoitettu alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. 

Paikka ja aika: täsmennetään syksyllä 2020 tähän.

Ilmoittautuminenhttps://link.webropolsurveys.com/S/A06B8DCF4651C9A6

Lisätiedot: Heli Koivisto, Oulun yliopisto, heli.koivisto@oulu.fi

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Oulussa 2.12.2020

Aluetapaaminen on tarkoitettu Oulun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. 

Paikka ja aika: täsmennetään syksyllä 2020 tähän.

Ilmoittautuminenhttps://link.webropolsurveys.com/S/D77F900C5DC51686

Lisätiedot: Heli Koivisto, Oulun yliopisto, heli.koivisto@oulu.fi

Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020

Lisätietoja tarja.salminen @tuni.fi


Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: 10.12.2020 Helsingissä
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t

Tavoitteena on, että osallistuja tuntee tupakkavieroituksen nykytilanteen ja keskeiset periaatteet ja osaa
soveltaa niitä moniammatillisena yhteistyönä. Seminaari toteutetaan puolen päivän mittaisena. Kurssilla
käydään läpi tutkimustietoa ja tupakasta vieroituksen hyviä käytäntöjä esimerkein, sekä koulutetaan
osallistujat HUS:n Tupakoimattomana Leikkaukseen (TupLei) mallin käyttöönottoon.

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja
ohjaajille. Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan
kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan. Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen
kurssimuotoisen koulutuksen tunteja 1,5h/kerta erikoistumiskoulutukseen ja tohtorikoulutukseen. Keväällä
2020 tilaisuus järjestetään 2-3 kertaa, samoin syksyllä 2020.

Ensimmäinen tapaaminen 12.3.2020 klo 14.00-16.30 Tutkimuksen etiikka

Kurssilla perehdyt tutkimusetiikan keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla pohditaan mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: Millaisia eettisiä ongelmia tutkimusprosessiin voi liittyä? Milloin tutkimusasetelma voi olla epäeettinen? Millainen on hyvä tieteellinen käytäntö? Mitä tarkoittaa eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä? Kurssi toteutetaan interaktiivisesti eettisiin kysymyksiin syventyneen lääkärin ja lääketieteen etiikan opettaja Aleksi Pajusen vetämänä.

Ilmoittautuminen suljettu

Toinen kerta väitöstilaisuus  5.6.2020 klo 12.00-16.00 Heidi Furu: Työperäisen liuotinaivosairauden seulonta –  tehokkuus, kustannukset ja työkyky Helsingin yliopistossa 

Pandemiatilanteen vuoksi tilaisuus tilaisuus välitetään etäyhteydellä, johon voi liittyä tietokoneella tai mobiililaitteella. Linkki lähetetään pyydettäessä.   

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ohjattu verkkokoulutus 2.9.-9.12.2020

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa
 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä
 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista
 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssi kuuluu lokikirjan osa-alueisiin: Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen; Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä; Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää; TTH ja TS lainsäädännöllinen tausta; Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

ESITE

Ilmoittautuminen kurssille 27.8. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/5F3A32B4332127AE

Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi on tarkoitettu hiljattain aloittaneille työterveyshuollon erikoistujille. Kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssista saa viisi teoreettisen koulutuksen tuntia erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt syksyllä 2020:

 • Helsingin yliopisto: 31.8.2020 yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.
 • Itä-Suomen yliopisto: 2.9.2020 kello 9.00-16.00 paikka ilm. myöhemmin, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Oulun yliopisto: 26.8.2020 yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi) Ilmoittautuminen tästä linkistä. Ohjelma, päivitetty 2.7.2020 (pdf).
 • Tampereen yliopisto: 3.9.2020 yhteyshenkilöt Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Turun yliopisto: 3.9.2020 kello 14.00-16.00 yhteyshenkilöt professori Juha Liira ja verkkopedagogi Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Työterveyslääkärin lakipakki1 | Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät, ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa ja oppimista tukeva lopputentti.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen 20.8.2020 viimeistään.

Lisätietoja teija.mertimo @tuni.fi


Uusi ohjattu verkkokoulutus!

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista unen ja vireystilan vaikutuksista työ ja toimintakykyyn, epätyypillisten työaikojen ja vuorotyön arvioinnissa ja haittojen vähentämisessä, sekä unettomuuden ja vireystilaan vaikuttavien sairauksien hoidossa. 

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Kurssiin kuuluu verkkoluentoja, Moodlessa suoritettavia tehtäviä sekä verkkotapaaminen Zoomilla.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit 15 h (haetaan)

Ilmoittautuminen 22.10.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/9CFD7AC7F5CA52CF

Lisätiedot: Soile Seppänen (soile.seppanen@oulu.fi) ja Rea Lagerstedt (rea.lagerstedt@helsinki.fi)

UUSI OHJATTU VERKKOKOULUTUS

Tavoitteet: Kurssin käytyäsi tunnet peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtämällä paremmin yrityselämän lainalaisuuksia osaat perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. 

Kurssi on toteutettu monimuoto-opetuksena vuonna 2019, josta annettiin palautetta mm. seuraavasti:

 • ”Kurssin sisältö oli mukavan monipuolinen. Johtamiseen liittyvät aiheet toivat uusia näkökulmia ja antavat varmasti uutta työterveyshuollon ja yrityksen väliseen vuoropuheluun.”
 • ”Kurssilla sain raikasta näkökantaa yritystoimintaan ja koen kurssin myös sivistäneen minua nykypäivän yrityselämän perusperiaatteilla”.
 • ”Koulutuspäivän aikana tuli hyvin esille työnantajan ja yrittäjän näkökulma työterveysyhteistyöhön – jatkossakin uskallan ottaa puheeksi myös vaikeat asiat.”

Toteutus: Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja sekä harjoittelu- ja pohdintatehtäviä.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15.

Katso esite tästä.

Ilmoittaudu 23.10. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/B6B7B7B8C092F88A

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen, Oulun yliopisto (katja.ryynanen(at)oulu.fi