Verkkokoulutus 9.6.2020 klo 9-11.30

Kohderyhmä: Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajalääkärit ja erikoistujat

Oppimistavoite: Tietää ja ymmärtää mitä yleisimmät sisäilmaongelmat työpaikalla ovat, mihin tekijöihin ongelmia liitetään, miten tutkitaan ja kuinka arvioidaan ongelmien terveydellistä merkitystä. Käydään läpi uusimpia tutkimustuloksia ja arvioidaan, mikä on faktaa ja mikä fiktiota.

Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutukseen osallistujat tutustuvat etukäteen annettuun aineistoon, kuulevat alustukset ja esittävät kysymyksiä ja ratkaisevat yhdessä esimerkkitapauksia sisäilmaongelmiin liittyen.

Alustajat: Kari Reijula, professori – Jari Latvala, erikoislääkäri – Markku Sainio, ylilääkäri

Kurssin laajuus: TTH erik. lääkärikoulutukseen teoreettiseksi koulutukseksi kolme tuntia

 Ilmoittautuminen 3.6. mennessä!

Tarkempaa tietoa ja osallistumisohjeet Zoomiin lähetetään osallistujille ilmoittautumisen päätyttyä.

Lisätietoja: Maarit Malin, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

SEMINAARI SIIRTYY VALLITSEVAN COVID-19 TILANTEEN JOHDOSTA

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: kaksi seminaaria, yksi keväällä 14.5.2020 ja toinen syksyllä 2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: yhdestä seminaarista saa 3 tuntia

Ajan hermolla –seminaarit käynnistettiin keväällä 2017 ja kokemukset niistä ovat olleet myönteisiä. Seminaareja järjestetään kahdesti vuonna 2020 ja niiden aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa sekä muut koulutustoimintaan sitoutuneet henkilöt koulutuspaikoissa ja sidosryhmissä.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: työpajat 22.9. ja 3.12. sekä kolmas työpaja pidetään vuoden vaihteessa. Työpajat pyritään pitämään lähiopetustilaisuuksina
Helsingissä.
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 9 t

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä –kurssi toteutetaan vaihtuvien teemojen mukaisesti kolmena työpajana. Työpajoissa käsitellään tapauspohjaisesti työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita. Tapauksiin haetaan ratkaisuja keskustellen yhdessä erikoistujien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kurssilla sovelletaan osin lainsäädäntöä ja muita tapauksiin liittyviä ohjeistuksia. Tavoitteena on vahvistaa työterveyslääkärin ammatillista roolia ja –identiteettiä haastavissa tilanteissa. 

I. 22.9.2020 klo 12-16 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen työterveyslääkärin työssä, mukana asiantuntijoina dos. ylilääkäri Ritva Halila, STM ja lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM.

II. 3.12.2020 klo 12-16 Työkyvyn arviointiin liittyvät eettis-juridiset kysymykset, mukana Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Susanne Heikinheimo, Keva ja sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK

III. Vuoden 2021 alussa (tarkentuu myöhemmin) klo 12-16 Eettis-juridiset haasteet ja lausunnot työhön sopivuuden arvioinnissa

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. 

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9 asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssin suoritukseen vaaditaan verkkokurssin osioiden tehtäviin vastaaminen ja monivalintakysymyksistä muodostuvan lopputentin hyväksyttävä suoritus.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020.

Lisätietoja riitta.luoto @tuni.fi


KURSEN ÄR UPPSKJUTEN TILL HÖSTEN 2020 PGA COVID-19

Arrangeras av Helsingfors universitet i sammarbetet med Arbetshälsoinstitutet
Tidspunkt: 27-28.4.2020 i Helsingfors
Antalet teoretiska kurstimmar: 12 t

Kursen är riktad åt alla specialiserande företagsläkare och deras handledare som användar svenska i sitt arbete oavsett modersmål. Målet är att lära sig de kunskaper, färdigheter och tänkesätt som behövs för att kunna effektivt använda olika rehabiliterigsformer för sina kunder.

Info: Heidi Furu ja Heta Lindblom (förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Ilmoittautuminen viimeistään 12.4.2020

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa

Ajankohta: 27-28.4.2020 Helsingissä

Paikka: Työterveyslaitos

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 12 t

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki ruotsia työssään käyttävät erikoistuvat ja heidän ohjaajansa äidinkielestä riippumatta. Tavoitteena on oppia taitoja, valmiuksia ja ajatusmalleja, joita tarvitaan, jotta voisi hyödyntää kuntoutusjärjestelnmää tehokkaasti asiakastyössä.

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään Joensuussa to 29.10.2020

Aluetapaaminen on tarkoitettu Joensuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille, koulutustyöterveysasemien edustajille, ja yleislääkäreille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Ohjelma, jossa ohjeet ilmoittautumisesta tulee tänne myöhemmin.

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  


Työterveyshuollon aluetapaaminen Jyväskylässä 21.10.2020 klo 12:00-15:30. Tilaisuus järjestetään Työterveys Laineen tiloissa, Hannikaisenkatu 11-13.


Aluetapaaminen on tarkoitettu Jyväskylän alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulevat tänne myöhemmin, viimeistään syyskuun alkuun mennessä.

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  

Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään Mikkelissä 26.8.2020.Tilaisuus järjestetään Etelä-Savon Työterveys Oy:n tiloissa, Maaherrankatu 13. Aluetapaaminen on tarkoitettu Mikkelin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille ne kartuttavat teoreettista kurssimuotoista koulutusta 3 h.

Tapaamisen ohjelma ja ilmoittautumistiedot tulevat tänne myöhemmin. Paikallinen yhteyshenkilö on Pirkko Valtola. Ohjelmaan liittyvät lisätiedot/tiedustelut jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.


Webinaarin tavoitteena on tarjota työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajille välineitä viestintään asiakasyritystensä erilaisissa kriisi- ja muutostilanteissa. Webinaarissa käsittellään yhteiskunnallisia kriisitilanteita sekä niiden vaikutusten heijastumista työyhteisöihin. Tarkastelun painopisteenä on erityisesti esimiestyön tukeminen.

Asiantuntijana mukana psykologian tohtori Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitokselta.

Aika: torstai 16.6.2020 klo 9.00-11.30

(Zoom aukeaa teknistä testausta varten klo 8.45, jolloin myös "host" paikalla.)

Webinaari toteutetaan Zoomilla, ohjelma ja tarkemmat ohjeet osallistumisesta lähetetään osallistujille sähköpostitse muutama päivä ennen webinaaria.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.6.2020!

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 3 t

Lisätiedot: yliopisto-opettaja Heta Lindholm tai koordinaattori Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.f)

Ohjattu verkkokurssi 4.9.2020-31.1.2021

Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset. Kurssin suoritustapoina ovat luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Ilmoittautuminen: 28.8. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/95139A9E3D7FFE14

Katso koulutuksen esite tästä.

Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: alkusyksyllä 2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 10 t

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssi valmentaa näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Koulutuksen materiaalit ovat lyhyitä videoluentoja, jotka perehdyttävät tietokantojen tietosisältöön ja käyttötekniikkaan. Omaa käyttötaitoa pääsee kehittämään harjoitustehtävillä, joiden ratkaisemiseen käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

Lisätietoja: Lena Selänne ja Kalle Romanov (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt ja 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-29.5.2020

Ilmoittautuminen 19.1.2020 viimeistään.

Lisätiedot: tarja.salminen @tuni.fi

Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020

Lisätietoja tarja.salminen @tuni.fi


Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: syksy 2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t

Tavoitteena on, että osallistuja tuntee tupakkavieroituksen nykytilanteen ja keskeiset periaatteet ja osaa
soveltaa niitä moniammatillisena yhteistyönä. Seminaari toteutetaan puolen päivän mittaisena. Kurssilla
käydään läpi tutkimustietoa ja tupakasta vieroituksen hyviä käytäntöjä esimerkein, sekä koulutetaan
osallistujat HUS:n Tupakoimattomana Leikkaukseen (TupLei) mallin käyttöönottoon.

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja
ohjaajille. Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan
kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan. Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen
kurssimuotoisen koulutuksen tunteja 1,5h/kerta erikoistumiskoulutukseen ja tohtorikoulutukseen. Keväällä
2020 tilaisuus järjestetään 2-3 kertaa, samoin syksyllä 2020.

Ensimmäinen tapaaminen 12.3.2020 klo 14.00-16.30 Tutkimuksen etiikka

Kurssilla perehdyt tutkimusetiikan keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla pohditaan mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: Millaisia eettisiä ongelmia tutkimusprosessiin voi liittyä? Milloin tutkimusasetelma voi olla epäeettinen? Millainen on hyvä tieteellinen käytäntö? Mitä tarkoittaa eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä? Kurssi toteutetaan interaktiivisesti eettisiin kysymyksiin syventyneen lääkärin ja lääketieteen etiikan opettaja Aleksi Pajusen vetämänä.

Ilmoittautuminen suljettu

Toinen kerta väitöstilaisuus  5.6.2020 klo 12.00-16.00 Heidi Furu: Työperäisen liuotinaivosairauden seulonta –  tehokkuus, kustannukset ja työkyky Helsingin yliopistossa 

Pandemiatilanteen vuoksi tilaisuus tilaisuus välitetään etäyhteydellä, johon voi liittyä tietokoneella tai mobiililaitteella. Linkki lähetetään pyydettäessä.   

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ohjattu verkkokoulutus 2.9.-9.12.2020

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa
 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä
 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista
 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssi kuuluu lokikirjan osa-alueisiin: Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen; Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä; Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää; TTH ja TS lainsäädännöllinen tausta; Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

ESITE

Ilmoittautuminen kurssille 27.8. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/5F3A32B4332127AE

Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

Ohjattu verkkokoulutus 17.1.-4.6.2020

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa. Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä ja yhteisiä verkkotapaamisia ja -keskusteluja. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille 14.1.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/B146ED35693095FF

Tutustu esitteeseen

Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 6.2.2020 kello 9.15-15.00 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.
Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 
Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, A207

Ohjelma

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.20

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 6.2.2020 alkaen
Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan
yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi on tarkoitettu hiljattain aloittaneille työterveyshuollon erikoistujille. Kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssista saa viisi teoreettisen koulutuksen tuntia erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt syksyllä 2020:

 • Helsingin yliopisto: 31.8.2020 yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
 • Itä-Suomen yliopisto: 2.9.2020 kello 9.00-16.00 paikka ilm. myöhemmin, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Oulun yliopisto: 26.8.2020 yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (heli.koivisto@oulu.fi)
 • Tampereen yliopisto yhteyshenkilöt Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen
 • Turun yliopisto yhteyshenkilöt professori Juha Liira ja verkkopedagogi Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-24.5.2020

Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2020

Lisätiedot: maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Työterveyslääkärin lakipakki1 | Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät, ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa ja oppimista tukeva lopputentti.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen 20.8.2020 viimeistään.

Lisätietoja teija.mertimo @tuni.fi


Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset
 • yhteistyö neuvotteluissa
 • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
 • vuorovaikutus
 • neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)
Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Uusi ohjattu verkkokoulutus!

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista unen ja vireystilan vaikutuksista työ ja toimintakykyyn, epätyypillisten työaikojen ja vuorotyön arvioinnissa ja haittojen vähentämisessä, sekä unettomuuden ja vireystilaan vaikuttavien sairauksien hoidossa. 

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Kurssiin kuuluu verkkoluentoja, Moodlessa suoritettavia tehtäviä sekä verkkotapaaminen Zoomilla.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit 15 h (haetaan)

Ilmoittautuminen 22.10.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/9CFD7AC7F5CA52CF

Lisätiedot: Soile Seppänen (soile.seppanen@oulu.fi) ja Rea Lagerstedt (rea.lagerstedt@helsinki.fi)

UUSI OHJATTU VERKKOKOULUTUS

Tavoitteet: Kurssin käytyäsi tunnet peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtämällä paremmin yrityselämän lainalaisuuksia osaat perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista.

Toteutus: Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja sekä harjoittelu- ja pohdintatehtäviä.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15.

Katso esite tästä.

Ilmoittaudu 23.10. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/B6B7B7B8C092F88A

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen, Oulun yliopisto (katja.ryynanen(at)oulu.fi